Debatt - ”Bättre att renovera än att riva och bygga nya fastigheter”

Vi kan renovera vårt befintliga fastighetsbestånd utan att göra alltför stora ekologiska fotavtryck och samtidigt producera bostäder som står kvar till kommande generationer, skriver Plåt & Ventföretagens vd Johan Lindström.

Bostadsbristen är fortsatt mycket stor i Sverige. Men samtidigt är lösningen inte bara att bygga nytt. Att renovera det fastighetsbestånd som vi redan har så att det håller över tid är alltid smartare – både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Inte minst för att världen står inför en enorm utmaning i att snabbt minska våra koldioxidavtryck för att hålla nere den globala uppvärmningen.

Organisationen European Academies Science Advisory Council (EASAC) släppte nyligen en rapport där forskare har kommit fram till att vi behöver titta närmare på våra byggnader. En fjärdedel av Europas totala växthusgasutsläpp kommer nämligen från våra fastigheter.

Stora delar av det svenska byggbeståndet kan behöva ses över de närmaste åren, bland annat alla de bostäder som ingår i det så kallade miljonprogrammet. Dessa byggnader, står för en tredjedel av flerbostadshusbeståndet i Sverige. Många av fastigheterna är i stort behov av renovering och i de flesta fall bör en sådan satsning även innefatta energiåtgärder. Förutom en minskad klimatpåverkan kan hälsovinster göras i samband med renoveringar genom förbättrad kvalitet på inomhusluft och ökad tillgång till dagsljus.

Samtidigt är det viktigt att även tänka på hyresgästerna och deras vilja och förmåga till att klara av höjda boendekostnader. Därför är det viktigt att renovera varsamt, behålla sådant som fungerar, och att hyresgästerna får del av de energibesparingar som kan göras vid renovering.

I en doktorsavhandling har Lina La Fleur vid Linköpings universitet undersökt resultatet av en energirenovering av ett flerbostadshus i Linköping byggt 1961. Energirenoveringen bestod av tre åtgärder: tilläggsisolering av fasad och vind, nya fönster och byte till ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Den sammanlagda energibesparingen blev hela 44 procent, varav det nya ventilationssystemet gav störst besparing. En slutsats i avhandlingen är också att material även bör återanvändas och återvinnas för att minska resursuttaget och minimera avfallet. Idealet är att kunna flytta byggmaterialet från en byggnad till en annan.

Vid kajen i Göteborg nedmonteras just nu en kontorsbyggnad från 80-talet där målet är att inget material ska gå till spillo. White arkitekter har kartlagt vad som kan återbrukas respektive återvinnas i just detta projekt. Det kan både handla om att förädla material och skapa en marknad för återbrukat material. Plåten från tak, kan till exempel flyttas och användas direkt. Inredningar kan också återanvändas, samt till exempel kabelstegar och ventilationskanaler. Dessutom kommer en del stålprodukter kunna användas direkt medan förstörda och förbrukade delar går till återvinning.

Förutom de uppenbara klimatfördelarna är det ekonomiskt hållbart att tänka cirkulärt. Kunskapen, verktygen och ambitionerna finns redan där. Nu handlar det bara om att byta tankesätt och tänka – ut med det gamla och in med det gamla. Vi inom byggsektorn står redo att visa vägen för ett hållbart byggande och hållbar renovering.

Oavsett om beslutet blir att bygga nytt, renovera eller återbruka är betydelsen av att anlita yrkeskunnig personal fortfarande mycket stor. Alltså hantverkare, byggingenjörer och arkitekter med teknisk erfarenhet av att bygga hållbart, energieffektivt och brandsäkert. Experter som samarbetar i byggprocessen och som kan hantverket som krävs för att bygga för framtiden. Fackkunniga specialister med byggteknisk kunskap som gör att det går att upptäcka eventuella hinder, fel och brister.

Med det receptet kan vi renovera vårt befintliga fastighetsbestånd utan att göra alltför stora ekologiska fotavtryck och samtidigt producera bostäder som står kvar till kommande generationer.

Text: Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen