Foyen advokatbyrå - Hur påverkas svenska entreprenader av kriget i Ukraina?

Foto: Foyen

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan entreprenörer i förekommande fall ha möjlighet att under pågående projekt begära tidsförlängning av kontraktstiden och att avtalat pris för entreprenaden ska ändras med hänsyn till kostnadsändringar. Såväl beställaren som entreprenören behöver skaffa sig kunskaper om hur kriget kan påverka pågående och kommande entreprenader för vilka AB 04 och ABT 06 gäller.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina, vilket officiellt är att beteckna som ett krig. Främst är kriget i Ukraina en humanitär katastrof. Kriget medför även att omvärlden påverkas i olika stor utsträckning.

Konsekvenserna för svenska entreprenader är i dagsläget svåröverblickliga, men sannolikt kommer kriget i Ukraina medföra brist på arbetskraft, material, råvaror och försenade leveranser. Priserna för energi och industrimetaller har börjat öka kraftigt samtidigt som oljepriset varierar med rekordhöga nivåer och branta fall.

Tänkbara följdeffekter av detta är att färdigställande av entreprenader försenas och att kostnader för entreprenadarbeten skenar. Enligt de svenska standardavtalen AB 04 och ABT 06 gäller en ömsesidig förpliktelse för beställaren och entreprenören att kommunicera omständigheter av betydelse för entreprenaden till den andra avtalsparten.

Tidsförlängning av kontraktstiden vid hinder på grund av krig

Enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 3 p. 3 eller 5 har entreprenören rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av bland annat krig eller annat av entreprenören ej vållat förhållande som entreprenören inte borde ha räknat med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

Entreprenören måste, så snart han insett eller borde ha insett hindret och dess konsekvenser, underrätta beställaren för att få rätt till tidsförlängning på grund av hindret. En sådan underrättelse bör med fördel ske skriftligen ur bevishänseende trots att något skriftlighetskrav inte finns i AB 04/ABT 06. Observera dock att det vanligen föreskrivs ett skriftlighetskrav i specifika projekts Administrativa föreskrifter.

Det räcker inte med att entreprenören åberopar hinder på grund av krig. Entreprenören behöver visa vad hindret består i och vad det har för samband med kriget, att hindret har en inverkan på tiden och i vilken omfattning. För att beställaren ska kunna förstå och ta ställning till begäran om tidsförlängningen är det viktigt att entreprenören förklarar vilken konkret påverkan hindret får för arbetenas utförande. Dessutom har entreprenören en skyldighet att försöka begränsa effekterna av ett hinder genom en rationell användning av resurserna för berörd del.

Rätt till tidsförlängning på grund av krig bör inte omfatta enbart krig inom den nation som arbetena utförs. Krig i annan nation som innebär att utförandet av entreprenaden hindras bör likväl omfattas. Det kan innebära att indirekta följder av att det pågår ett krig innefattas, såsom brist på arbetskraft, material, råvaror och leveranser av varor. Exempelvis bör det kunna utgöra ett hinder om entreprenörens kapacitet påtagligt minskas på grund av att utländsk arbetskraft förpliktas inställa sig i sina respektive hemländer för krigsplacering.

Rätt till tidsförlängning på grund av annat av entreprenören ej vållat förhållande som entreprenören inte borde ha räknat med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja omfattar andra förhållanden som inte kan anses vara hinder på grund av krig. Denna punkt bör kunna åberopas om det inte går att visa att ett förhållande har tillräckligt nära samband med kriget i Ukraina, exempelvis att en underentreprenör går i konkurs. Det förutsätts således att hindret varit oförutsebart för entreprenören och att följdverkningarna inte har varit möjliga för entreprenören att på ett rimligt sätt hantera.

I sammanhanget kan det noteras att entreprenören inte har rätt till någon ersättning från beställaren vid åberopade av hinder på grund av krig enligt kap. 4 § 3 p. 3 eller 5. Rätt till ersättning på grund av hinder gäller enbart omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida, vilket framgår av kap. 5 § 4.

Ändring av avtalat pris för entreprenaden

Enligt AB 04/ABT 06 kap. 6 § 3 kan avtalat pris för entreprenaden ändras bland annat med hänsyn till kostnadsändring som är förorsakad av krig och som avser förnödenhet (ex. ett hjälpmedel eller en vara) eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden. En entreprenör som vill begära prisändring på denna grund måste dock visa att det föreligger ett orsakssamband mellan kostnadsändringen och kriget i Ukraina.

Avtalat pris för entreprenaden kan också ändras med hänsyn till kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. En entreprenör som vill begära prisändring på denna grund istället måste dock visa att prisförändringen avviker från det normala.

För att prisändring på någon av dessa två grunder ska kunna ske krävs att kostnadsändringen har varit oförutsebar. Entreprenören behöver således visa att han varken räknat eller borde ha räknat med en kostnadsändring förorsakad av kriget i Ukraina vid angivande av anbudet. För att entreprenören ska prissätta en risk krävs att den är trolig. Inför kommande anbudsgivning bör därför entreprenören prissätta risken för kostnadsändringar förorsakade av kriget i Ukraina eftersom risken nu är känd. Detta medför i sin tur att det kommer bli dyrare för beställaren som kommer upphandla entreprenader.

För att ändra avtalat pris krävs det också att kostnadsändringen väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden. Någon närmare vägledning vad som krävs för att kostnadsändringen ska vara väsentlig finns inte i AB 04/ABT 06 eller i rättsfall. Eftersom det föreligger ett uttryckligt krav på att kostnadsändringen ska vara väsentlig medför detta i praktiken förmodligen att vid en viss procentuell kostnadsändring av kontraktssumman anses den vara väsentligt. Man har således att med beaktande av skälighetsaspekter bestämma när risken för kostnadsförändringar ska övergå från entreprenören till beställaren. Det innebär att en skälighetsbedömning får göras från fall till fall och sättas in i sitt sammanhang.

För att minimera risken för att tvister uppstår kring prisförändringar kan indexreglering användas av beställaren i förfrågningsunderlaget alternativt att entreprenören gör en reservation om indexreglering av fasta priser under förutsättning att det inte är en offentlig upphandling. Ett sådant förfarande ökar även förutsebarheten i projektet.

Är du beställare eller entreprenör som berörs av ovan och har frågor kring detta? Hör gärna av dig till oss på Foyen så hjälper vi dig.

Text: Eva Westberg Persson, advokat och delägare Foyen och Ragnar Morin, biträdande jurist Foyen