Nordfeldts och Lindbäcks bygger kvarter med trähus på Årstafältet

Bild: Norfeldts/Lindbäcks.

Stockholms stad har beslutat ge Nordfeldt och Lindbäcks en markanvisning på Årstafältet, där man ska utveckla ett trähusbyggande som går från hus till kvarter och stad. Uppgiften är att utveckla dessa tankegångar i tre kvarter, med olika hustyper, en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer.

De två företagen har fått förtroendet att arbeta vidare med de tre kvarteren efter ett jämförelseförfarande mellan fem utvalda företag.

- Vår ambition är att medverka till ett trähusprojekt värt att uppmärksamma säger Gunnar Nordfeldt.

- Vi kommer att bygga i trä men med olika byggsystem för att bidra till en stadsdel som blir upplevelserik och varierad. Här förenas urbant stadsliv med en strävan att stärka boendes tillgång till gröna värden och biologisk mångfald. Höga hus varvas med låga. Gator har olika puls och gränder ger kopplingar mot omgivningen. Torget bjuder till umgänge och möten. Intressanta butiker lockar, kaféer och restauranger dukar upp.

 - Det är roligt att vi får möjlighet att visa det industriella trähusbyggandets bredd och variationsmöjligheter, säger Wilhelm Risberg.

I förslaget finns 141 lägenheter och 39 radhus med olika hustyper och varierade hushöjder, från två till nio våningar.

I husen används trä som material i stomme, tak, bjälklag, fasader och balkonger. Garage, källarplan och entréplan längs huvudgatan uppförs i betong eller stål men trä kompletterar i entrévåningens fasader. Trapphus och hisschakt byggs därför med fördel i betong.

 Stadens bedömningsgrupp säger att ”förslaget ger möjlighet till rationellt byggande men med stor variation, samtidigt som beprövad teknik används. Positivt med förutsägbar tillverkningsprocess och korta byggtider. Förslaget demonstrerar på ett övertygande sätt att industriellt byggande i trä inte innebär likadana hus, att det industriella inte står i motsats till flexibilitet och att det industriella byggandet inte är ett hot mot god arkitektur”.

- Vi har kallat förslaget I Symbios säger Hasse Johansson på Nordfeldts som tillsammans med Jan Larsson på White arkitekter i Göteborg arbetat fram förslaget.

- Vi bygger hus men ser oss som stadsbyggare som skall samverka med andra offentliga- och privata aktörer vid Årstafältets utbyggnad. Att förslagets parkeringsgarage under radhuskvarteret bidrar till att lösa parkeringsfrågan för andra intilliggande kvarter, samtidigt som mark frigörs till gröna bostadsgårdar, lyfts också fram av juryn. Vi förstår att vara en dela av staden. Och vi är mycket glada att få vara med att bygga den.