Direkt dagsljus och utblick behövs i framtidens byggnader

Boverket genomför omfattande förändringar i myndighetens byggregler. Ambitionen är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare. Glasbranschföreningen är kritisk till förslaget att krav på direkt dagsljus och utblick tas bort.

Av: Sofia Gad  |  Foto: Daniel Watson | Johan Eldrot

För att underlätta vid nybyggnationer och ge samhällsbyggnadssektorn utökade möjligheter arbetar Boverket med att ta fram ett nytt regel­verk med fokus på funktion. Projektet ”Möjlig­heternas byggregler” har som syfte att förenkla dagens regelverk och ge större frihet att utveckla byggandet. Målsättningen är att göra det möjligt för fler innovationer och nya tekniska lösningar. 

– Vi håller med om att branschen behöver arbeta smartare, men ambitionsnivån i förslaget behöver höjas för att vara långsiktigt hållbar och säkerställa människans hälsa och välbefinnande. I ”Möjligheternas byggregler” har Boverket tagit bort kraven på bland annat utblick och direkt dagsljus, säger Erik Haara, verkställande direktör för Glasbranschföreningen.

 

b
Erik Haara, vd Glasbranschföreningen.

Dagsljusets betydelse
I sin kritik mot Boverkets förslag lyfter Glas­branschföreningen fram att det ur ett hälso­perspektiv är viktigt att säkerställa att alla, oavsett storlek på bostad, har tillgång till direkt dagsljus, solljus och utblick. Något som har blivit än viktigare vid förtätning av städer och när allt fler jobbar hemifrån. 

– Vi lever i en tid där människor  tillbringar större delen av sin tid inomhus. För att ge alla möjlighet till god boendekvalitet behöver  människors välmående prioriteras. Vi kan inte låta förtätning av staden och billigare bostäder gå före människors hälsa. Att ta bort kraven på utblick och direkt dagsljus i bostaden äventyrar en god livsmiljö. 

b
Kulturhuset i Stockholm blev vinnare av Glaspriset 2022

Tydligare riktlinjer 
Glasbranschföreningen är även kritisk till att alla hänvisningar till standarder föreslås tas bort, särskilt när det kommer till krav på säkerhets­glas och tydlighet i brandföreskrifter. Det nya förslaget om säkerhet lägger även ett betydande ansvar på byggherren som enligt förslaget för­väntas analysera och avväga brandskyddet.

– Det är viktigt att aldrig tumma på  säkerheten. Glasbranschen ser en potentiell risk för  sänkta  säkerhetsstandarder om inte Boverkets  föreskrifter innehåller tydligare riktlinjer. De  allmänna  råden och hänvisningar till  standarder som finns i dagens föreskrifter är till stor hjälp när det gäller att uppfylla kraven. I det nya  förslaget har detta tagits bort, vilket öppnar för en subjektiv tolkning. För att kunna göra korrekta tolkningar av författningar anser vi att  definitioner och begrepp behöver förtydligas.  

Det var planerat att de nya byggreglerna skulle träda i kraft sommaren 2024, men Boverket be­dömer att det behövs mer tid för att gå igenom synpunkterna som kommit in under tiden försla­get varit ute på remiss. Därför flyttas tidplanen fram ett halvår med ett föreslaget ikraftträdande för de nya föreskrifterna till den 1 januari 2025.  
 
Positiv framflyttning
– Vi ser positivt på att Boverket tar till sig syn­punkterna och flyttar fram tidplanen. Att  reformera byggreglerna är en unik möjlighet att föra branschen in i framtiden. Dagsljus och  utblick är så viktigt för människors välmående att det måste säkerställas inom ramen för Bo­verkets föreskrifter. För att bygga hållbara livs­miljöer behöver vi prioritera människors fysiska och psykiska hälsa och heller aldrig tumma på  säkerheten, avslutar Erik Haara. ■