Lantmäteriet tar fram färdplan för digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Bild: Pixabay

Regeringen meddelar att man ger Lantmäteriet i uppdrag att ta fram ett förslag till färdplan för fortsatt utveckling mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

– Regeringen arbetar för att förenkla och effektivisera byggprocessen för att uppnå kortare ledtider. Ett led i det arbetet är att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen vilket flera myndigheter de senaste åren har påbörjat arbetet med. Nu vill vi se över hur vi kan ta ett samlat grepp med en gemensam målbild för att kunna fortsätta utveckla digitaliseringen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Lantmäteriet, Boverket och länsstyrelserna har i olika uppdrag under flera år arbetat med att lägga grunden för en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det har bland annat resulterat i en nationell geodataplattform (NGP).

Regeringen vill nu ta till vara på myndigheternas lärdomar och samordna pågående initiativ. Lantmäteriet får därför i uppdrag att ta fram förslag till färdplan för fortsatt utveckling mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Samhällsbyggnadsprocessen består av olika delprocesser som till exempel markanvändning, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, markarbete och fastighetsförvaltning.

Lantmäteriet ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Boverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Trafikverket. Lantmäteriet ska även inhämta synpunkter från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.