Förbifartens byggprojekt i Stockholms söderort

markarbeten längs med E4/E20 vid Vårby backe. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar och i olika faser. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och de går in i installationsfasen.

Den nya sträckningen av E4:an är 21 kilometer lång från Kungens Kurva till Häggvik och 18 kilometer av vägen går i tunnlar. Här byggs sex nya trafikplatser för att ansluta till tunnlarna, och arbetet går framåt, vissa delar har öppnats och cirka 91 procent av det totala arbetet med trafikplatserna är klart.

Kungens Kurva - Trafikplats Lindvreten Södra och vägarna söderut i Vårby backe

Arbetet med den nya trafikplatsen fortlöper och Trafikverket arbetar bland annat med VA- och markarbeten. Trafiken är nu omlagd för att möjliggöra den första delen av broarna i den nya trafikplatsen över E4:an.

I Vårby backe byggs E4/E20 ut med fler körfält på nya vägar i södergående riktning. Nya vägar byggs för att förbättra trafikflödet när E4 Förbifart Stockholm öppnar. Under hela byggtiden är tre genomgående körfält öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet. Byggnadsarbetena i området beräknas klara under 2025.

bild
Markarbeten vid Trafikplats Lindvreten södra, på bilden syns även två brostöd för trafikplatsen. Foto: Trafikverket

Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

Längs hela sträckan pågår breddningsarbeten av E4/E20 för de nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm, längs sträckan pågår även bergsprängning, VA och kanalisationsarbeten. Ovanpå den utförda betongtunneln som är synlig från E4:an pågår montage av en frånluftsstation.

Vid Smista allé och Häradsvägen arbetar Trafikverket med att bredda befintlig gång- och cykelväg.

På- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggnadsarbetena i området beräknas vara klara under 2024.

bild
Montering av ribbverk vid tunnlarna i Skärholmen. Foto: Trafikverket

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har det sprängts ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut. I tunnlarna arbetar Trafikverket bland annat med inklädnad och vägbyggnad och de har även börjat asfalterar i tunneln.

bild
Montering av ribbverk vid tunnlarna i Skärholmen. Foto: Trafikverket

Vid Skärholmen byggs separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Den delen av tunneln som ansluter mot berget består av två betongtunnlar vilka nu är färdigställda. Här pågår just nu arbeten med återfyllning och återställning och Trafikverket har även börjat montera ett ribbverk i träd.

Källa: Trafikverket