Auktorisation – från snack till verkstad

Auktorisationen är ett verktyg som också hjälper ledningen att förbättra prestation och effektivitet i företaget. (Bild från en tidigare revision hos Welin & Co.)

Auktoriserat Golvföretag är ett verktyg som hjälper ledningen att gå från snack till verkstad. De fina orden i företagets policy översätts till konkreta mål för att förbättra prestation och effektivitet i praktiken.

AV: AMANDA HARDWICK  |  FOTO: GBR

För att bli Auktoriserat Golvföretag finns en standard (en  branschtillämpning av ISO:s standarder) att uppfylla. Revisorn går nog­grant igenom företagets verksamhet och relevant dokumentation för att kunna bedöma om företaget lever upp till auktorisationens krav.

Ett revisionsprotokoll säkerställer att alla kriterier är uppfyllda, att  processen är transparent och att företagen behandlas lika. Både golv entreprenörer och leverantörer av golv och golvtjänster kan bli  auktoriserade.

– Jag märker tydligt hur effektiviteten i golv- företagen ökar mellan varje revision. Många gillar revisionen, den blir som en regelbunden hälso- undersökning av verksamheten. Det är så kul att se!

TVÅ VÄRDEN
– Auktoriserat Golvföretag har två viktiga, inbyggda värden. Marknaden och upphandlaren vet att företaget har ordning och reda på ekonomi, kompetens, spårbarhet och hållbarhet. För ledningen är auktorisationen ett effektivt verktyg som säkerställer fasta rutiner och mål kring miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Efter att företaget blivit godkänt görs regelbundna revisioner. Då tittar revisorn på hur det ständiga förbättringsarbetet – som är själva  grunden för auktorisationen – fungerar. Tillsammans med ledningen går man igenom tidigare protokoll samt aktuella underlag och bedömer hur väl målsättningarna uppfyllts.

– Nu ser vi en riktigt härlig utveckling. Vi har fått fler auktoriserade  företag och revisionerna genomförs med goda resultat, det vill säga  antalet företag som går igenom revisionen utan krav på kompletteringar har ökat. Det innebär i sin tur att tiden till nästa förnyelserevision blir längre, som mest 22 månader.

– Jag ser också en ökad intern effektivitet hos de auktoriserade  företagen, bland annat i form av minskade kvalitetsbristkostnader. Där sparar man stora pengar!

OMLÄGGNING
En kvalitetsbristkostnad kan vara ett undermåligt utfört golv som får läggas om. Det kostar både tid och pengar att göra om och göra rätt, plus förlust av den intäkt som dessa timmar kunnat ge istället.

– Men det finns en generell utmaning för företagen; digitaliseringen. Alla behöver kunna skapa digitala underlag. Jag ser stora skillnader där framför allt i attityd. Många har kommit långt men det är en utmaning för branschen att få med alla på tåget.

Samtliga revisioner görs numera via Teams. Anders Karpesjö, som  räknar med att göra mellan 65 och 70 revisioner under 2023, menar att det fungerar bra.

– Båda parter är förberedda i god tid och det leder till en konstruktiv, utvecklande dialog under mötet, säger han. ■