HÅLL NOLLAN – sprider goda erfarenheter och utbildar för att nå byggbranschens nollvision

Ulrika Doelitis, vd på Håll Nollan.

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch där säkerhetsfrågorna ständigt behöver prioriteras. En övergripande vision är förstås att alla som jobbar i branschen ska känna sig trygga i att de kommer hem oskadda efter jobbet och att en nollvision vad gäller dödsolyckor blir verklighet. Initiativet Håll Nollan startades 2017 i form av den ideella föreningen ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” av tretton tongivande aktörer i branschen. Sedan dess har föreningen vuxit till att idag bestå av 87 medlemmar som konsekvent och långsiktigt arbetar för att branschens nollvision ska bli verklighet.

AV: ANNIKA WIHLBORG | FOTO: HÅLL NOLLAN

– Byggbranschen är både en väldigt olycksdrabbad, men samtidigt väldigt komplex bransch med många involverade aktörer och entreprenörer. Vår roll är att fungera som en kunskapsbärare som länkar samman olika aktörer i branschen. Akademiska Hus, Trafikverket, Veidekke, Locum, Vasakronan, NCC, Skanska och Peab är några av de aktörer som varit medlem i föreningen sedan start. Merparten av medlemsorganisationerna är entreprenadföretag, men allt fler byggherrar har på senare år valt att ansluta sig till oss. Nu arbetar vi för att få fler arkitekter, konstruktörer och andra aktörer som jobbar med bygg­projekt från ritbordet att bli medlemmar, säger Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

"Vi arrangerar regelbundet seminarier och webinarier på temat säkerhetskultur på byggföretag. De har olika inriktning och fokuserar på områden som våra medlemsföretag betraktar som viktiga, exempelvis säkra lyft eller säker schaktning.”

UPPSKATTAD SÄKERHETSUTBILDNING FÖR BYGGHERRAR

Håll Nollan fokuserar bland annat på att påverka byggföretagens företagskultur så ett systematiskt arbetsmiljöarbete där säkerheten alltid sätts i första rummet blir en självklarhet. Föreningen arrangerar även säkerhetsutbildningar och delar årligen ut ett arbetsmiljöpris med syftet att lyfta fram goda förebilder på området.

– Vi arrangerar regelbundet seminarier och webinarier på temat säkerhetskultur på byggfö­retag. De har olika inriktning och fokuserar på områden som våra medlemsföretag betraktar som viktiga, exempelvis säkra lyft eller säker schaktning. Vi har även tagit fram en upp­skattad säkerhetsutbildning som vänder sig till byggherrar. Under 2020 utbildade vi drygt tvåhundra personer i byggherreledet på temat ”Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö”, säger Ulrika Doelitis.

Ytterligare ett fokusområde för Håll Nollan är framtagandet av gemensamma arbetssätt som stödjer medlemsföretagens systematiska säkerhetsarbete, exempelvis en guide kring val av skyddsutrustning. Ett annat verksamhets­område som står högt på agendan i föreningen är att öka andelen engagerade beställare.

BIDRA MED SÄKER ARBETSMILJÖ

– Som beställare i byggbranschen vill man själv­klart kunna bidra till en säker arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna. Det handlar också om att visa genuin omtanke om och göra något bra för kunden för att så småningom kunna säkra framtida affärer. Om vi ser till att så många be­ställare som möjligt får en levande drivkraft i att justera sin kravställning gentemot ett ökat säkerhetstänk så är mycket vunnet, säger Ulrika Doelitis.

STOR BRANSCH OCH MÅNGA ENTREPRENÖRER

Byggbranschen är stor och antalet entreprenörer är många. En ständig utmaning för Håll Nollan är att få med sig alla på tåget, allt­så att samtliga aktörer i branschen ska få en naturlig drivkraft att kontinuerligt förbättra säkerhetsarbetet ute på byggarbetsplatserna.

– Antalet olyckor i branschen har legat på un­gefär samma nivå de senaste tio åren. För att nollvisionen ska kunna bli verklighet krävs definitivt ett trendbrott. Många av våra med­lemmar talar om svårigheten att få med sig hela svansen av underentreprenörer i det strukture­rade säkerhetsarbetet. Samtidigt finns det ett otroligt driv och en utpräglad vilja att dela med sig av erfarenheter och goda exempel som bidrar till att byggbranschen blir en bransch där alla kan känna sig trygga i vetskapen att de om mer hem helskinnade efter en arbetsdag, säger Ulrika Doelitis.