Liten nedväxling men byggandet fortsätter öka enligt Byggfakta

Byggfaktas Byggstartsindikator visar att byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka. På ett år, mellan oktober 2020 och oktober 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 28 procent för bostäder och 9 procent för övriga byggnader. Indikatorn signalerar en ökande nybyggnation, framför allt när det gäller bostäder, men ökningstakten har mattats något.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under oktober med 0,7 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 0,8 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 11,4 procent, även det en liten nedgång jämfört med september.

-Trots en del orosmoln i form av stigande kostnader för byggmaterial, med rena bristsituationer i vissa fall, och osäkerheten kring den framtida tillgången på cement så fortsätter byggstarterna av nyproduktionsprojekt att öka. Det blir minst sagt intressant att följa utvecklingen framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

bild
Källa: Byggfakta

Många bostadsprojekt har byggstartats under hösten

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. Ökningstakten visar dock tecken på att bromsa in något. I oktober steg bostadsindikatorn med 1,5 procent vilket var lägre än föregående månader. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 28,4 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 29,0 procent för september. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017.

-Under augusti till oktober har nybyggnationsprojekt av bostäder med en beräknad byggkostnad på drygt 36 miljarder kronor byggstartats. Det slår med råge byggstarterna under de tidigare toppmånaderna hösten 2017, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder på väg mot rekordnivåer

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Våra indikatorer visar att årstakten för antalet byggstartade bostäder har passerat 60 000 under hösten och kan komma att nå 65 000 i början av 2022. Vad jag känner till så ligger detta en bit ovanför vad de flesta konjunkturbedömare prognostiserar och innebär att toppnoteringarna från 2017 kommer att slås ganska snart, säger Tor Borg.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

bild
Källa: Byggfakta, SCB

Stabil ökning för övrigt byggande

Byggstarterna av andra nyproduktionsprojekt har också ökat, om än inte i samma takt som bostadsprojekten. I oktober steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,9 procent, samma takt som förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,8 procent, nästan samma takt som det reviderade utfallet för september på 8,7 procent.

-Byggandet utanför bostadssektorn ökar i stabil stadig takt, men det skiljer sig en del mellan olika segment. Byggstarterna av projekt där det byggs nya samhällsfastigheter, industribyggnader och lager ökar och kontorsbyggandet verkar mattas något medan byggandet av nya lokaler för handel, hotell och restaurang ligger på historiskt låga nivåer.

Index och förändringstal, oktober 2021

bild
Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 172 miljarder kronor har byggstartats det senaste året
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 102,9 mdkr. Det är en uppgång med 28,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 68,9 mdkr, en uppgång med 14,4 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

bild
Källa: Byggfakta

 Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har det historiska utfallet reviderats lite mer än vanligt. Sammantaget har dataunderlaget för bostadsindikatorn reviderats ned med 1,1 procent för helåret 2020, med 0,3 procent för första halvåret 2021 och med 1,9 procent för det tredje kvartalet 2021. Dataunderlaget för indikatorn för övriga byggnader har sammantaget reviderats upp med 0,1 procent för det första halvåret 2021 och med 0,7 procent för det tredje kvartalet 2021.

Revideringarna av dataunderlaget är så pass stora att de även påverkat modellerna för säsongsjustering och trendberäkning. Därav följer att denna månads revideringar är osedvanligt stora. Sammantaget medför detta en nedrevidering av Indikatorn för totalt byggande för september 2021 med drygt 19 indexenheter, motsvarande 7 procent och av indikatorn för bostadsbyggande med knappt 27 indexenheter, motsvarande 8 procent. Indikatorn för övrigt byggande för september 2021 revideras däremot upp med knappt 14 indexenheter, motsvarande 7 procent.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

bild
Källa: Byggfakta