Ny rapport visar att byggandet av flerbostadshus accelererar

Bild: Dan Reynolds/Unsplash

Sammantaget byggstartades nyproduktionsprojekt avseende flerbostadshus med en uppskattad byggkostnad på drygt 86 mdkr mellan juni 2020 och maj 2021, att jämföra med 63 mdkr under föregående tolvmånadersperiod. En uppgång med 36 procent. Projekt av alla storlekar har ökat i volym men det är främst mellanstora nyproduktionsprojekt (50-500 mnkr) som bidragit till den sammanlagda ökningen.

Byggstarterna tyder på att vi kan förvänta oss en fortsatt uppgång av tillflödet av nya bostäder på hyres och bostadsrättsmarknaden. Sannolikt kommer den offentliga statistiken avseende byggstarter och färdigställda bostäder att visa utfall för 2021 som ligger väl över tidigare utfall.

Projekteringen ökar också

De bedömda byggkostnaderna för nybyggda flerbostadshusprojekt där projektering påbörjats under den senaste tolvmånadersperioden var 108 mdkr. En uppgång med 23 procent från förra periodens utfall på 88 mdkr. Även här alla projektstorlekar ökat, men den största ökningen noteras för de riktigt stora projekten (500+ mnkr).

Mycket kan självklart hända med tidsplanerna för de projekt som befinner sig i tidiga skeden, men projekteringstakten tyder ändå på att det finns goda förutsättningar för en fortsatt hög byggtakt även bortom det närmsta året.

Var byggs det mest bostäder?

Byggandet av flerbostadshus är förhållandevis spritt över landet. Det finns dock en del geografiska skillnader. Exempelvis var den bedömda byggkostnaden per invånare för de flerbostadshus som byggstartats de senaste tolv månaderna nästan fyra gånger högre i Skåne än i Dalarna. I förhållande till det befintliga beståndet av flerbostadshus var byggstarterna drygt tre gånger högre i Kronobergs län än i Dalarna.

Sett till både invånarantal och befintligt flerbostadshusbestånd så verkar det på länsnivå för tillfället byggas mest i Skåne, Uppsala, Kronoberg och Halland medan det byggs minst i Dalarna, Kalmar, Blekinge och Västernorrland.

De tre storstadsregionernas andel av byggstarterna motsvarar ungefär deras andel av de senaste årens befolkningstillväxt. I förhållande till invånarantal och det befintliga bostadsbeståndets storIek byggs det dock lite mer än i övriga landet. I Malmöregionen byggs det betydligt mer än i de andra två regionerna
medan byggandet i Stockholmsregionen släpar efter andra tillväxtregioner.

Bland de tjugo befolkningsmässigt största kommunerna är byggtakten i förhållande till befolkning och befintligt bostadsbestånd högst i Gävle, Lund, Eskilstuna, Nacka, Halmstad och Malmö medan byggandet i Sundsvall, Huddinge, Helsingborg, Stockholm, Norrköping och Södertälje släpar efter.

Källa: Byggfakta