Nya konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler

Nya BBR 29 - en konsoliderad version med alla bestämmelser. Bild: Svensk Byggtjänst

Den nya, konsoliderade versionen, av Boverkets Byggregler BBR 29 är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Boken innehåller även en övergripande läsanvisning och ett sakordsregister framtagna i samråd med arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Vidare ingår en sammanställning över de standarder och författningar som byggreglerna hänvisar till.