Uppsala kommun vill utveckla Börjetull

Bild: ÅWL Arkitekter

Nu är Uppsala kommun ett steg närmare ett bygge av förskola och vårdboende i Börjetull. Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden fattar beslut om att genomföra samråd för projektet. Målet är att bygga 1 550 lägenheter i området och utöver industrier och kontor också en förskola och ett vårdboende.

Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn och vårdboendet 54 rum. Utöver det är syftet med planen att göra det möjligt att bygga både bostäder och samtidigt bygga ut industrier som redan finns i området.

För att skapa hela 1 550 bostäder ska flerbostadshus med mellan fyra och elva våningar byggas. Längs med Librobäcken och Fyrisån finns fina grönområden som kan utvecklas när området får fler bostäder. Med hjälp av nya gång- och cykelbroar knyts det här planområdet samman med omgivningen.

– Börjetull utvecklas tillsammans med Librobäck allt mer till en stadsdel med liv och puls. Precis som i övriga staden vill vi ha varierad bebyggelse i olika höjder och material och samtidigt som vi bevarar fina grönområden skapar vi nya oaser i stadsdelen, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

De bottenvåningar som vetter mot de större gatorna i området ska innehålla lokaler för kontor, restauranger och butiker. För att göra området mer tillgängligt förlängs Seminariegatan till Börjegatan och det ska byggas fler gång- och cykelvägar.

Förslaget står i samklang med översiktsplanen och det strukturprogram som upprättades 2006 för områdena Librobäck-Börjetull-Fyrishov.