Minskning av kontorsbyggandet under första halvåret

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret, bild: Navet

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång.

2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.Även årstakten i investeringarna tyder på en horisontell utveckling alternativt en svag minskning.

Tjänstesektorn har inte helt återhämtat sig efter nedgången i samband med pandemin, menar Magnus Klein på Navet Analytics. På kort sikt innebär dessutom osäkerheten kring cementförsörjningen från Slite också ett problem. Till detta kommer förändringar i användningen av kontor mot bakgrund av det ökade distansarbetet under pandemin, vilket även det kan påverka efterfrågan på nya kontorslokaler.