Planeringen av den Gula Linjen närmar sig slutet

Bygget inleds i Älvsjö och är planerad till 2025. Foto: Wikimedia Commons

I juni planeras det sista stora samrådet för den efterlängtade Gula linjen i Stockholm. Denna linje, som ska sträcka sig genom de västra delarna av staden, förväntas inte bara skapa möjligheter för 48 500 nya bostäder utan också erbjuda en effektiv och hållbar kollektivtrafik för ungefär 100 000 invånare.

Under samrådet kommer Region Stockholm att presentera förslag angående stationernas exakta placering och utformning, placeringen av depån samt vilka arbetsytor som behövs för byggskedet. Dessutom kommer olika byggmetoder och deras påverkan på miljön och omgivningen att diskuteras.

Enligt Johan Brantmark, chef för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, närmar sig anläggningens slutliga utformning för varje skede i planeringen. Han understryker att målet är att hitta en balans mellan allmänna och enskilda intressen samt att minimera påverkan på alla intressenter runt projektet.

Efter samrådet kommer alla synpunkter från allmänheten och remissinstanser att sammanställas och utgöra underlag för fortsatt arbete med planer och ansökningshandlingar. Därefter kommer järnvägsplanen att skickas till Trafikverket för fastställelse och ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen för prövning.

b
Spårlinjekarta (uppdaterad 29 april 2024) med de tunnelbanelinjer som i dag är planerade att byggas ut. Illustration: Region Stockholm

Komplexa Frågor som Väcker Uppmärksamhet

Inför samrådet har vissa frågor väckt särskild uppmärksamhet, särskilt placeringen av arbetstunnlar och arbetsområden vid varje ände av den nya linjen.

Johan Brantmark förklarar att valet av placering för arbetstunnlarna inte är en politisk fråga utan en fråga för tjänstemännen. Vidare betonar han vikten av att hitta en lösning som är bäst för omgivningen, miljön, ekonomin och byggtekniken.

Två Tunnelborrmaskiner för Byggandet

Den Gula linjen kommer att byggas med två tunnelborrmaskiner som arbetar parallellt med varandra och samtidigt bygger de två tunnlarna för tågtrafiken. Byggprocessen inleds i Älvsjö där maskinerna monteras ihop. När de når Fridhemsplan demonteras de och delarna transporteras upp genom arbetstunneln.

Även om huvuddelen av bygget kommer att utföras med tunnelborrning, kommer sprängning att användas för att skapa arbetstunnlarna och stationsutrymmena under jord. Enligt Johan Brantmark är det omöjligt att undvika påverkan på omgivningen under bygget av tunnelbanan.

Förväntad byggtid för den nya Gula linjen beräknas till cirka 9 år.

Följande punkter behandlas av samrådet:

• Hur stationerna se ut och var de ska ligga

• Var depån ska ligga

• Vilka arbetsområden som krävs under byggfasen

• Varierande byggtekniker och deras inverkan på miljön

• Miljöpåverkan, tillexempel grundvatten, natur och kultur

Källa: Region Stockholm