Passagen under järnvägsbron vid Tegelbacken ska förbättras

Järnvägsbron över Tegelbacken. Foto: Trafikverket

Trafikverket ska bygga om gång- och cykelpassagen under järnvägsbron över Tegelbacken i Stockholm. Detta projekt syftar till att skapa en ljusare och mer attraktiv miljö och att förbättra trafikmiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Det planeras att rusta upp miljön under järnvägsbron mellan Tegelbacken och Stadshusbron. Åtgärderna inkluderar förbättrad belysning för ökad synlighet och säkerhet samt en enhetlig gestaltning med inklädnad av väggar och tak. Genom dessa åtgärder kommer passagen att få en modern och attraktiv utformning som förbättrar upplevelsen för gående och cyklister.

Trafikverket planerar för att påbörja arbetet under våren 2025 och befinner sig för närvarande i planeringsfasen för ombyggnaden.

Källa: Trafikverket