Tegel och puts - tidlösa och beständiga fasadmaterial med ett lågt klimatavtryck

Tegel och puts är fasadmaterial som i många fall har en längre livslängd än många andra fasadmaterial, vilket innebär att de inte behöver bytas ut lika ofta. Murade och putsade fasader som har monterats på ett yrkesmannamässigt sätt är därmed ett alternativ som är hållbart under hela byggnadens livscykel.

Av: Annika Wihlborg | Foto: Mur & Putsföretagen

2022 infördes krav på klimatdeklaration vid upp­förande av nya byggnader i Sverige. Bransch­organisationen Mur & Putsföretagens vd Johan Onno är positivt inställd till kravet men anser att det vore betydligt bättre om klimatdeklarationen tagit hänsyn till fastighetens samlade klimat­påverkan under hela dess livslängd snarare än enbart under byggskedet. Det handlar om att analysera hur olika fasadmaterial står sig under en byggnads totala livslängd, från det att den byggs tills den ska rivas.

BASERA KLIMATDEKLARATIONEN PÅ FASTIGHETENS SAMLADE LIVSCYKEL

– När det gäller val av byggmaterial kan  nämligen ett fasadmaterial med låg klimatpåverkan  under byggskedet visa sig vara ett riktigt uselt val  under resten av byggnadens livslängd sett ur ett hållbarhets­ och klimatperspektiv. Underhåll av en fastighet är både klimatpåverkande och kostnads drivande enligt en rapport från KTH. Det är därför viktigt att man som byggherre tar hela livscykeln i beaktande när man exempelvis planerar vilket fasadmaterial man ska använda, säger han.

Johan Onno ifrågasätter att man i den  obligatoriska klimatdeklarationen har satt upp som norm att en byggnads livslängd är femtio år. 

Femtio år är definitivt i underkant. Vi be­höver ompröva denna norm och analysera kon­sekvenserna för klimatet om vi i stället börjar räkna på att en byggnad ska kunna stå i 100 år, eller kanske till och med ännu längre, säger han. Stockholms Stadshus till exempel byggdes för hundra år sedan och det är ju absurt att tänka att det skulle rivits 1973…

BRANSCHREGLER OCH STANDARD PRESENTERAS UNDER 2023

Sedan två år tillbaka arbetar Mur & Putsföretagen med att ta fram branschregler som ska göra det lätt för kunden att göra rätt. Under 2023 kommer man att presentera delar av den nya standarden och de nya branschreglerna, vilket ligger rätt i tiden eftersom Boverket planerar att introducera nya byggregler under 2024. 

– Boverket har indikerat att man i de nya byggreglerna kommer att lägga ett större ansvar på respektive bransch inom byggsektorn. Vår ambition är att tydliggöra vem som exempelvis ansvarar för stomskyddet när byggherrar upp­handlar ett nytt fasadsystem. Just när det gäller exempelvis stomskyddet varierar ansvarsfördel­ningen mellan olika entreprenörer. Det är inget problem i sig, men det är viktigt att byggherren eller konsumenten vet exakt vad som gäller, sä­ger Johan Onno. 

bild
Johan Onno, vd Mur & Putsföretagen.

Ambitionen är att de nya bransch reglerna ska minska risken för fel i samband med fasad projekt, vilket i sin tur förebygger  onödiga  kostnader för byggherrarna. Ytterligare ambitioner är att göra det  lättare för byggherren att göra ett genomtänkt och långsiktigt hållbart val.

– Det är självklart viktigt att välja rätt fasad­ system, men det är samtidigt minst lika viktigt att systemet monteras på ett korrekt sätt. Oavsett hur bra systemet är så räcker inte det om monta­get är felaktigt utfört. Om man vill vara säker på att det går rätt till ska man välja såväl leverantö­rer som entreprenörer som är medlemmar i Mur & Putsföretagen, säger Johan Onno.

–  Drygt 1800 murare genomgår utbildningen, som erbjuds på ett stort antal språk och bland annat består av ett antal obligatoriska kunskaps­prov. Syftet är att öka kundens trygghet genom att höja lägstanivån vad gäller kompetensen ute på våra medlemsföretag. Vi arbetar för att få fler byggherrar att förstå vikten av att välja en  leverantör som är seriös och kan sin sak. Att välja entreprenör enbart baserat på lägsta pris kan i slutänden ofta visa sig bli en oväntat dyr lösning, säger Johan Onno. 

bild

Liksom andra branschföreningar i bygg sektorn arbetar Mur & Putsföretagen långsiktigt och  strategiskt med kompetensförsörjnings frågor. De genomför bland annat informationsinsatser kring muraryrket till elever på gymnasiets bygg­ och anläggningsprogram och berättar även om yrket för ungdomar som står inför sitt gymnasie­val. 

– En relativt ny målgrupp är nyanlända som har någon form av murarutbildning med sig i bagaget från sitt hemland. Denna målgrupp hoppas vi kunna fånga upp genom att ge dem en möjlighet att nyttja och bygga på sin kompetens för att kunna arbeta som murare i Sverige, säger Johan Onno. ■