Energieffektiv komfortgolvvärme – ger stor energibesparing

Uppmätt elanvändning utslaget per lägenhet har mycket stor spridning och varierar mellan 327 till 973 kWh/lägenhet beroende på komfort- golvvärmeinstallation och flerbostadshusprojekt.

Energieffektiv komfortgolvvärme kan minska energianvändningen med upp till 65%. Enkla åtgärder som att begränsa installerad effekt samt installera användarvänlig och pedagogisk termostat gör stor skillnad.

Av: SBUF  |  Foto: Tomas Arlemo

bild

Syftet med projektet har varit att ta fram ett större mätdataunderlag som åskådliggör energi­användning för konventionell respektive energi­effektiv komfortgolvvärme i flerbostadshus.  Tanken är att resultatet ska kunna ligga till grund för framtagandet av nya anvisningar från Sveby rörande beräkningsmetodik samt  hantering av komfortgolvvärme vid  projektering,  produktion och uppföljning av nya  energieffektiva  byggnader. 

BERÄKNINGSANVISNINGAR
Tydliga beräkningsanvisningar som tar  hänsyn till komfortgolvvärmeinstallationens energi­effektivitet ökar möjligheterna för byggherrar att i sund konkurrens installera energieffektiv komfortgolvvärme då förhöjd fotkomfort i bad­rum och/eller WC efterfrågas i flerbostadshus­projekten.

Mätdata på uppmätt komfortgolvvärme­användning från fyra bostadsrättsprojekt med  totalt tio byggnader och 291 lägenhe­ter har  samlats in och analyserats. Uppmätt   elanvändning  utslaget per lägenhet har stor spridning och varierar mellan 327 till 973 kWh/lägenhet  beroende på typ av komfortgolvvärme­installation och flerbostadshusprojekt.  Resultatet visar att en stor del av komfortgolvvärme­ användningen i ett flerbostadshus härrör från ett fåtal höganvändande lägenhetsinnehavare. 

Flerbostadshus som har normalstora bad­rum och installerad effekt motsvarande 60­70 W/m2 golvyta som beläggs på cirka 75% av bad­rummens totala yta har ungefär hälften så stor  komfortgolvvärmeanvändning jämfört med beräknad användning enligt Svebys  nuvarande anvisningar, som används vid fastställande av byggnaders energiprestanda vid beräkning enligt BBR. Resultatet indikerar att komfort­golvvärmeanvändningen är direkt beroende av omgivningstemperaturen runt slingan (inom­hustemperaturen) varför det är tveksamt om  komfortgolvvärme bör normalårskorrigeras samt korrigeras med geografisk  justeringsfaktor Fgeo, vid beräkning och fastställande av  byggnaders energiprestanda enligt BBR.

SLUTSATS
En annan tydlig slutsats från mätresultaten är att projekt med lägst installerad effekt har lägst  energianvändning och ett relativt  tydligt  samband mellan ökad installerad  effekt och ökad uppmätt energianvändning kan  identifieras. Resultatet tyder också på att en  pedagogisk och lättanvänd termostat med tydlig  presentation av  börvärde och ärvärde minskar komfortgolvvärme­användningen. Genom  analys av mätresultat och tekniska specifikationer på projektens kom­fortgolvvärmeinstallationer har ett förslag på definition av energieffektiv komfortgolvvärme tagits fram i projektet enligt nedan:

  • Ecodesign kompatibel termostat för rumsvärmare med lokalt gränssnitt för inställningar samt presentation av ärvärde och börvärdestemperatur.
  • nstallerad golvvärmeeffekt bör inte vara högre än 60­70 W/m2 belagd yta, i bästa fall begränsas belagd yta till endast gångstråk samt ytor framför toalett och handfat.
  • Hårdvarukopplad maxtemperaturbegräns­ning av golvtemperaturen ställs på 25­26 °C.
  • Termostaten är inställd med förinställt tidsstyrningsläge och börvärde gol­ temperatur 22 °C.
  • I våtrum som har ytor mot klimatskalsdelar installeras fungerande och korrekt injusterad rumsvärmare kopplad till byggnadens primära värmesystem som bidrar med erforderlig grundvärme. ■