Stib nära nollvisionen för ställningsras

Byggnadsställningar rasar mycket sällan men varje ras är ett för mycket. Det är därför viktigt att anlita ett kompetent företag för ställningsentreprenaden. En auktorisation från STIB borgar för kompetens och god affärsetik.

Genom sin utbildnings- och informationsverksamhet har STIB närmat sig nollvisionen när det gäller ställningar som rasar. 

– Vår satsning på utbildning har gett ställningsentreprenörerna ökad kunskap om hur en byggnadsställning ska dimensioneras för att vara säker, säger Håkan Carlsson, kanslichef för branschorganisationen Ställningsentreprenörerna (STIB) i Sölvesborg.

AV: C-G HANBERG  |  FOTO: CHS PINE NEEDLE | KARL PERSSON

Ställningsraset på Avenyn i Göteborg 2018 blev avstampet för utökade  informationskampanjer och utbildningar till ställningsföretag och  beställare av ställningar. 

–Ställningarna ska vara dimensionerade så att de står pall för stormar som Gudrun, den hittills värsta stormen i landet, säger Håkan Carlsson.

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR DIMENSIONERINGEN

När ett byggföretag anlitar en ställningsentre­prenör är det denne som ansvarar för att dimen­sioneringen är korrekt och finns dokumenterad. 

– Uppförs ställningen av ett byggföretag har dom i stället ansvaret för dimensioneringen och dokumentationen. Stora byggföretag som  Skanska, Peab och NCC upphandlar nästan  alltid entreprenörer för att uppföra ställningarna. 

Ställningsentreprenören ansvarar för säkerheten för dem som bygger ställningen. Det är därför viktigt att följa arbetsmiljölagen och Arbets­miljöverkets föreskrifter, säger Håkan Carlsson.

bild
Gudrun är den värsta storm som drabbat Sverige. Orkanvindarna vållade stora skador när stormen drog fram över Sverige år 2005. Men en byggnadsställning ska vara dimensionerad för att klara en storm som Gudrun.

NYA FÖRESKRIFTER FRÅN ÅRSSKIFTET

År 2024 träder Arbetsmiljöverkets nya  föreskrifter för ställningsbyggare i kraft.

–Idag har ställningsbranschen en enskild före­skrift, AFS 2013:4, Ställningar. 2024  upphör den att gälla. I stället delas den upp och produkt­kraven för ställningar hamnar i samma häf­te som till exempel motorsågar och truckar.  Utförande­ och användarkrav införs i ett annat häfte, där även kraven för andra aktörer inom byggsektorn finns med, berättar Håkan Carlsson. 

Det hade enlig STIB varit bättre att behålla allt som berör ställningar i samma föreskrift. – Nu blir det inte lika överskådligt, anser  Håkan Carlsson. 

35 AUKTORISERADE MEDLEMMAR
STIB har 117 medlemsföretag. 35 av dem är  STIB­auktoriserade. 

–Det finns cirka 300 registrerade företag som uppger sig vara ställningsföretag med egen  anställd personal. STIBs medlemmar svarar för 70 procent av den totala omsättningen i  ställningsbranschen. Ett medlemskap i STIB tillför företaget information och kunskap. Att därutöver vara STIB­auktoriserad är en kvalitets­stämpel för ställningsentreprenören, framhåller Håkan Carlsson.
De flesta stora byggföretag kräver att entre­prenören är auktoriserad av STIB. 

–En ställningsentreprenör kan dock vara  medlem i STIB, utan krav på auktorisation. Vi vill inte göra tröskeln för hög. Då når vi sannolikt färre entreprenörer och kan inte påverka dem för att öka kompetensen och säkerheten inom branschen. En medlem kan sedan ansöka om att bli auktoriserad enligt våra krav, säger Håkan Carlsson. 

bild
– Genom vår utbildnings- och informationsverksamhet har vi närmat oss
nollvisionen när det gäller ställningar som rasar, säger Håkan Carlsson, kanslichef på STIB.

STIB VILL UNDERLÄTTA FÖR NYSTARTARE
Det går att bli medlem i STIB även om företaget inte är medlem i branschorganisationen Bygg­företagen, vilket normalt är grundkravet. – Undantaget gör det möjligt för nystartade ställningsentreprenörer, som ännu inte upp­fyller Byggföretagens krav på bland annat ett årsbokslut, att bli STIB­medlemmar. Vi vill gärna nå nystartarna; de har ju det största  informationsbehovet. När det nystartade före­taget sedan kan  ansöka om medlemskap hos Byggföretagen  måste detta göras för att få behålla medlemskapet i STIB, säger Håkan Carlsson. 

 Håkan Carlsson lyfter fram Charles  Lannerdahls och Håkan Skottes förtjänstfulla arbete i STIB:s auktorisationsnämnd (se separat artikel). Båda jobbar på Skanska.

– De har haft en nära dialog med ställnings­entreprenörerna för att hjälpa dem med att bland annat utforma lämpliga kriteriekrav och därmed höja ställningsbranschens kompetens och sta­tus. Förhoppningsvis får vi även in ledamöter från  övriga rikstäckande byggföretag, exempel­vis NCC och Peab, i auktorisationsnämnden,  avslutar Håkan Carlsson.  ■

Läs mer här HÄR!