Inbrottsskyddet – måste komma in tidigt i byggprocessen

En säkerhetsdörr till lägenheten gör det svårt för en tjuv att bryta sig in.

Utbudet av dörrar är stort. Behovet, säkerheten och försäkringskraven är styrande faktorer vid upphandlingen. – Inbrottsskyddet ska komma in tidigt i byggprojekteringen Välj alltid dörrar, lås och beslagning som är provade och certifierade av en tredje part, säger Mats Moberg,
projektledare för normer på Stöldskyddsföreningen, SSF.

Certifieringen visar att produkten håller hög kvalitet och uppfyller kraven på inbrottssäkerhet, enligt SSF 200 och andra normer ochstandarder säger Mats Moberg.
SSF har myntat begreppet "smarta, säkra fastigheter".

–Oavsett om dörrmiljöns komponenter är mekaniska, elektromekaniska eller helt elektroniska, så ska inbrottsskyddet vara lika bra. Fastighetens olika system är idag ofta uppkopplade. Det kan vara brand- och inbrottslarm samt passersystem och övervakningskameror. Då är det viktigt att installationen görs så att systemen samverkar och inte motverkar eller stör varandra.

GÖR DET SVÅRT!
Cybersäkerheten är också viktig så att systemen blir svåra att hacka.

– Tillverkaren bör även erbjuda uppdateringar av mjukvaran för att öka säkerheten och funktionaliteten. Behörighetskontrollen måste vara säker i uppkopplade system och gällande regler för datalagring och integritetsskydd ska följas. Dessutom måste man av trygghetsskäl veta hur data lagras och vem som äger den. När det nya supersnabba mobilsystemet 5G successivt rullas ut kommer 2G- och 3G-näten att stängas ner. Vissa larm- och passersystem jobbar mot dessa nät och måste då uppgraderas eller bytas ut, säger Mats Moberg.

Rätt val av lås och beslagning, som handtag (trycken) och slutbleck, ökar säkerheten.

– Man ska välja en godkänd låsenhet enligt normen SSF 3522 för mekaniska och elektromekaniska lås. Är låsen elektroniskt styrda är det normen SSF 3523 som gäller.

Dörrar har olika skyddsklasser, beroende på vilka krav försäkringsbolagen ställer.

–SSF 200 har tre skyddsklasser för inbrottssäkerhet som styrs av det så kallade skyddsvärdet. Det påverkas av hur stöldbegärliga de saker som förvaras i lokalerna är. SSF:s normer har dock inte bäring på brandskyddet. Det styrs i stället av lagar och av Brandskyddsföreningens regelverk.

bild
Dörrar har en central roll i brandskyddet. Dessa branddörrar sitter i källarplanet i ett flerbostadshus och går till teknikrum, garage samt förråd. De står emot brand i 60 minuter och är rökgastäta.

SÄKERHETSDÖRRAR SVÅRA ATT BRYTA UPP
SSF 200 gäller enbart inbrottsskyddet hos bland annat lägenhetsdörrar.

– Lägenhetsdörrarna i flerbostadshus bör både ha ett bra inbrotts- och brandskydd, säger Mats Moberg.

En dörr ska göra det svårt för obehöriga att ta sig in men samtidigt möjliggöra ett smidigt personflöde.

– Av Boverkets byggregler (BBR), samt plan- och bygglagen och andra regelverk, framgår hur dörrmiljöerna ska utformas i offentliga miljöer, till exempel skolor och bibliotek, för att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga, säger Mats Moberg.

Valet av dörr görs vanligen av arkitekten, bland annat utifrån estetisk synvinkel, eller ibland av en säkerhetskonsult.

– Det är framförallt om kraven på inbrotts- och brandsäkerhet är höga som en säkerhetskonsult bör anlitas, säger Mats Moberg.

bild
Mats Moberg på Stöldskyddsföreningen.

Säkerhetsprojekteringen och installationen av lås och beslagning av dörrmiljöer kommer ofta in sent i byggprojektet.

– Förseningen innebär ofta en högre kostnad som gör att man ibland tummar på inbrottsskyddet, menar Mats Moberg.
Vid inbrott hos företag och i offentliga lokaler väljer tjuven ofta att bryta sig in genom dörren. Det är svårare att ta med sig stöldgodset fönstervägen.

– Men enligt våra normer ska även fönster vara låsta, spärrade och ha inbrottslarm, säger Mats Moberg.
En genomtänkt dörrmiljö ska stoppa både tjuven och elden. Det finns olika brandklasser, beroende på hur lång tid dörren ska stå emot en brand. Brandklassningen styrs av Boverkets byggregler, BBR 5. Ytterdörrar måste ha en CE-märkning av brandegenskaperna. CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet.

Dörrarna kan vara av trä, glas och stål. Leverantörerna har guider på hemsidan som gör det lättare att hitta rätt i det stora utbudet. Vilken dörr som lämpar sig bäst beror givetvis på var den ska sitta.

– Det kan vara massiva kontorsdörrar, kraftiga säkerhetsdörrar till lägenheter, röntgendörrar till sjukhus, dörrar med extra god ljuddämpning i studior och samtalsrum. Eller varuhusfasader med integrerade entréer av glas och stål. Det kan också handla om dörrar för lokaler med höga krav på personsäkerhet och en snabb utrymning vid en brand, avslutar Mats Moberg. ■

läs mer om normer med mera på:
www.stoldskyddsforeningen.se
www.brandskyddsforeningen.se
www.boverket.se