Grönt ljus för Titanias detaljplan i Vallentuna centrum

Illustration: Titania

Titania har tillsammans med Vallentuna kommun drivit detaljplanen ”Del 2 av Rickebyhöjd” invid Vallentuna centrum omfattande 76 st bostäder i flerbostadshus. Vallentuna kommunfullmäktige beslutade att anta planen.

Projektets byggrätter ligger inom fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48, som Titania äger sedan tidigare, samt Vallentuna-Mörby 1:310 som ägs av det kommunala bolaget Össebyhus med vilket Titania har ett avtal om förvärv av byggrätter vid en lagakraftvunnen detaljplan.
Wojciech Wondell, COO på Titania:

– Vi är glada över att ha fått detaljplanen antagen efter en snabb och effektiv process. Vi är mycket nöjda med hur samarbetet med Vallentuna kommun och Össebyhus har fungerat. Detta sätt att arbeta med detaljplaner, där vi först har gått in och förvärvat en del av marken själva från en privat markägare och sedan ingår avtal med en kommunal ägarpart att driva detaljplanen, är något vi vill göra mer framöver.

– Projektet är idealiskt för Titania med små hyresrätter 250 meter från spårbunden trafik och kommuncentrum med bra utbud. Just denna typ av hyresbostäder finns det stort behov av i Storstockholm. Kalkylen ger vid handen att projektet ger bra lönsamhet, räknat på avkastning på kostnader, även i dessa tider med högre produktions- och räntekostnader. Att vi redan äger större delen av marken där byggrätterna ligger och har bra ingångsvärden på denna del gör också sitt till.