Digitala verktyg viktiga vid planeringen av nya stadsdelen Södra Hagalund

Foto: Markus Spiske/Unsplash

En helt ny stadsdel i Solna ska växa fram i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Vasakronan har anlitat LINK Arkitektur för det komplexa arbetet med tidiga analyser och underlag för den nya detaljplanen. Med effektiva, digitala verktyg har rätt analyser kunnat göras i rätt tid.

Området vid den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund ska omvandlas från trafikled till en levande stadsdel med bostäder, kontor och service. Vid den västra tunnelbaneuppgången har LINK Arkitektur arbetat med planeringen och utformningen av ett större område.

– Den här typen av uppdrag blir alltmer komplexa. De oexploaterade tomterna i våra storstäder är färre och ofta knepigare att jobba med. Både Vasakronan och vi på LINK har högt satta hållbarhetsambitioner som behöver garanteras från tidigt skede till genomförande. För att möta de kraven behöver vi ett agilt förhållningssätt och vi måste jobba aktivt med våra analyser. Där är våra digitala verktyg ovärderliga, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för urbanism på LINK Arkitektur.

Ett område, flera aktörer

Intressena och behoven i områdets olika utbyggnadsetapper, har allt annat än raka avgränsningar. Ändå behöver kvarteren utformas obehindrat över tomtgränserna. I samma 3D-modeller som arkitekterna jobbar med gestaltningen har därför ett dataskript använts. Det innebär att den 3D-modell som ständigt utvecklas, alltid är uppdaterad med information om vilka kvadratmetrar som ligger på vilken tomt. Arkitekterna har alltså hela tiden koll på varje intressents volymer och funktioner.

Parametrisk design för en säker kalkyl

I Södra Hagalund har LINK Arkitektur tillämpat sitt arbetssätt "The Augmented Architect". Genom att använda egenutvecklade parametriska verktyg, anpassade för stadsutvecklingsprojekt, förstärks arkitekturen med löpande analyser och uppföljning av nyckeltal. Det är de gestaltande arkitekterna som själva utför löpande analyser – en kritisk framgångsfaktor för att all data ska komma projektet till gagn. Genom att själva äga processerna med att analysera data i realtid, har de kontroll på alla de parametrar som är avgörande för en god gestaltad livsmiljö och kundens affär.

Inom projektet har arkitektteamet arbetat på en noga avvägd detaljeringsnivå, vilket är en konst i just tidiga skeden. Med rätt modelleringsprogram har rätt analyser kunnat göras i rätt tid och resurserna kunnat användas effektivt.

Förutsättning för hållbar stadsutveckling

Automatiserade beräkningar av ytor, dagsljus och solljus görs löpande för att optimera byggnadsvolymerna. De mest hållbara kvadratmetrarna är de som inte behöver byggas. Därför bevaras så mycket som möjligt och all nybyggnad blir i trä. De digitala verktygen används alltså som ett skissverktyg, så att området kan utformas med bästa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

För att säkerställa en behaglig miljö att vistas på har LINK Arkitektur utfört avancerade vindanalyser under projektets gång. Eftersom arkitekterna själva utför dessa analyser bidrar resultaten till att förstärka gestaltningsprincipen, som går ut på att bryta upp skalan inom kvarteret. Stora byggnadskomplex ger vika till förmån för öppna strukturer. Kopplingar mellan det befintliga och det nya främjas. Småskalighet värnas.

Södra Hagalund ska inte bara vara en plats att trivas på. Det ska vara en plats att vilja besöka.
Arbetet med den nya stadsdelen genomförs i etapper under lång tid, tunnelbanan invigs 2028-2029.