CE-märkning ett kvitto på att porten är säker

Slagporten är ett bra alternativ om man även använder garaget som förråd eller hobbyrum. Den tar ingen plats i taket och skymmer heller inte lamporna.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar, H-föreskrifterna, inkluderar även portar. CE-märkningen visar bland annat att porten uppfyller de höga säkerhetskrav som ställs på motordrivna portar.

AV: C-G HANBERG | FOTO: MARIA BORG | CHARLOTTE NILSSON

–Följer man Boverkets allmänna råd uppfyller man även kraven i föreskrifterna för portar och andra byggrelaterade produkter, säger civilingenjör Krister Svensson på Boverkets Tillsynsenhet i Karlskrona.

Boverkets föreskrifter innehåller regler för installation, kontroll och service med mera. Till föreskrifterna finns i många fall även allmänna råd.

bild
Vipporten, de två första portarna på bilden, är vanligast i så kallade radgarage vid bostadsfastigheter och tar mindre plats i garaget, eftersom en del av porten sticker ut som en "keps" framför portöppningen i öppet läge.

–Ägaren ansvarar för att skötsel och underhåll utförs i tillräcklig omfattning. Av de allmänna råden framgår att användaren av porten i första hand ska följa tillverkarens anvisningar för service, säger Krister Svensson.

En motordriven port är både en byggprodukt och en maskin.

–Utöver Boverkets föreskrifter gäller därför även Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I dessa är EU:s maskindirektiv införlivat, säger Krister Svensson.  

De flesta motordrivna portar har en styrfunktion, så att de kan öppnas och stängas "remote." EU:s radiodirektiv lägger fast reglerna för styrningen. Porten får inte störa annan elektrisk utrustning, utan ska vara elektromagnetiskt kompatibel, enligt EU:s EMC-direktiv som är lagstadgat.

CE-märkning av den kompletta porten

–Porten måste också matcha kraven i Byggproduktförordningen och vara CE-märkt. Märkningen inkluderar samtliga komponenter i den motordrivna porten och görs av den som tillverkat porten, säger Krister Svensson.

En motordriven port ska besiktas regelbundet med undantag för garageportar på villatomter. För att säkerställa att porten är alltid säker, och klarar besiktningen, är det viktigt att porten servas och underhålls med jämna mellanrum. Fastighetsägaren har ansvaret för att besiktningen görs och kan föreläggas ett vite om den försummas.

Fastighetsägaren/byggherren ska inför upphandlingen precisera portens prestanda som värmeisolering, regntäthet och toleransen för vindpåverkan. En motordriven ports prestanda framgår av tillverkarens prestandadeklaration. 

–Den första besiktningen ska göras innan porten tas i bruk om den inte är bestyrkt enligt EU:s maskindirektiv efter installationen, så att den överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet. Sedan ska porten besiktas återkommande, vanligen vartannat år, säger Krister Svensson.

bild
–Vi har nyligen avslutat ett kontrollprojekt för motordrivna portar, tillsammans med Arbetsmiljöverket. De flesta fick godkänt, berättar civilingenjör Krister Svensson på Boverkets Tillsynsenhet i Karlskrona.

Revisionsbesiktning av säkerhetsskäl

Om porten ändras så att säkerheten påverkas måste den revisionsbesiktas av ett ackrediterat besiktningsföretag, innan den porten får tas i drift igen. Dessa finns listade på Swedacs webbplats.

Boverket gör stickprovsvisa marknadskontroller av byggprodukter för den svenska marknaden.

–Det är vanligen en "skrivbordskontroll" men Boverket besöker också tillverkare, importörer och distributörer av byggrelaterade produkter. Det ger en bättre dialog med dem. Boverket kan även köpa in byggprodukter för provning som sedan utförs av ett testinstitut, till exempel RISE eller något annat ackrediterat testlaboratorium, säger Krister Svensson.

Nyligen avslutades ett kontrollprojekt för motordrivna portar som Boverket gjorde tillsammans med Arbetsmiljöverket. De flesta fick godkänt.

–Vid kontrollerna avgör vi om marknadsaktörerna har den dokumentation som krävs för en CE-märkning. De måste ha testat produkternas egenskaper och deklarerat prestandan innan produkterna får säljas, berättar Krister Svensson.

Läs mer om H-föreskrifterna på boverket HÄR!