Trähusbarometern 2 2022 - Tuffare tider och sviktande orderingång

Foto: Filip Zrnzević/Unsplash

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2022 ligger kvar på 13 000 stycken, vilket är oförändrat med vårens antagande. Det väntar dock tuffare tider framöver och såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en sviktande orderingång. Småhusprognosen för 2023 sätts i nuläget på 10 500. Det visar årets andra Trähusbarometer, som innehåller statistik från TMF.

TMF:s prognos för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB, olika omvärldsfaktorer och på den allmänna orderingången i branschen.
Under första halvåret 2022 minskade den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag med 37 procent till 3 145 (4 984) småhus av trä, omfattande både styckebyggda och gruppbyggda hus, jämfört med samma period 2021.

- Några av orsakerna till det låga småhusbyggandet just nu är det osäkra omvärldsläget, bankernas kreditrestriktioner, kontantinsatsen samt amorteringskrav. Kreditrestriktionernas negativa effekt på nyproduktionen har i och med det höga prisläget på insatsvaror och höjda räntor ökat rejält, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

- Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet lika mycket – inte minst frånvaron av småhustomter i den kommunala planeringen. Det utgör fortsatt det största hindret för ett ökat småhusbyggande.

bild

Även minskad orderingång för flerbostadshus
Flerbostadshus å sin sida har en minskad orderingång på 48 procent när det gäller första halvåret 2022 jämfört med motsvarande period 2021.
Prognosen – baserad på antal kontrakterade leveranser ett år framåt (juli 2022-juni 2023) enligt TMF:s statistik för flerbostadshus med stomme av trä – visar på totalt 3 340 lägenheter. Samtliga lägenheter är i ordinära flerbostadshus.