Nacka kommun i strak tillväxt

De kommande 15 åren transformeras centrala Nacka till en tät och blandad stadsmiljö. Naturen, läget och människorna kombineras med en attraktiv stad för boende, arbete, kultur, idrott och naturupplevelser. Tunnelbanan och övrig kollektivtrafik byggs ut.

AV: SOFIA GAD | ILLUSTRATION: AMANDA WAHLÉNM, SWECO | BELATCHEW ARKITEKTER

Nu byggs det som aldrig förr i Nacka. Bland annat kommer det bli 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser till 2035. Detta kan genomföras tack vare att tunnelbanans blå linje förlängs österut och får stationer i Sickla, Järla och Nacka.

bild
Det naturbana konceptet. Vinnare av den naturbana markanvisningstävlingen.

Trafikstarten är planerad till 2030. En bit av Saltsjöbanan kommer höjas i Sickla och en överdäckning av Värmdöleden planeras. Under överdäckning byggs en bussterminal. Kollektivtrafiksatsningarna skapar byggboom i framförallt Nacka stad – som inbegriper området mellan Stockholms stad och Nacka Forum.

– Det är en spännande utveckling vi har framför oss, säger Nina Morling, exploateringschef på Nacka kommun. Speciellt med att få möjligheten att bygga en helt ny stadsdel i centrala Nacka. Temat för centrala Nacka är naturban. Med naturbant menas det dynamiska mötet mellan stad och natur. Här finns variation, mångfald och stadsliv i kombination med lugn, omtanke och grönska. Det naturbana kommer att prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av centrala Nacka.

MÖTESPLATS

I centrala Nacka byggs även en ny mötesplats för kollektivtrafiken. Mötesplats Nacka blir en kommunikationsnod för hållbart resande i och mellan Nacka, Värmdö och Stockholm. I direkt anslutning till tunnelbanestationen Nacka byggs en inbyggd bussterminal för byte mellan buss och tunnelbana. För att göra detta möjligt planeras Värmöleden förskjutas norrut några hundra meter. En överdäckning av Värmdöleden och bussterminalen blir ca 300 meter lång och binder samman centrala Nacka och Nacka strand.

– Det känns väldigt logiskt att överdäckningen kan bli just här, säger Nina Morling. Det skapar en trevligare miljö och binder ihop centrala Nacka och överbryggar den barriär som Värmdöleden är.