Hornstull har fått ett ansiktslyft

Hornsbruksgatan, vy mot Långholmsgatan. Foto: Anette Ullskog

Hornstulls torg och Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan har fått en ansiktslyftning. Målet med satsningen är att öka tryggheten och tillgängligheten och förbättra trafiksäkerheten. Arbetet har pågått sedan september förra året och är nu klart.

Stockholms stads har bland annat lagt ny markbeläggning och flyttat och renoverat möbler och cykelparkeringar vid Hornstull. Platsen har även fått ny belysning, nya planteringar och nya lösningar för att hantera dagvatten. Projektet är en del i Stockholms stads trygghetssatsning och är ett resultat av dialoger och samarbeten med både fastighetsägare, affärsidkare, boende polisen och stadsdelens trygghetssamordnare. Målet med projektet är förutom att öka tryggheten även att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten och göra platsen mer välkomnande och attraktiv.

–När vi arbetar med att utforma gator och torg satsar vi extra mycket på att boende och besökare ska kunna känna sig trygga. Förbättringarna i Hornstull är ett resultat av att flera aktörer samverkar för att platsen ska utvecklas på ett bra sätt - ett samarbete som är viktigt och behöver fortsätta i hela staden, säger Tove Nilsson, chef för projektutveckling inom stadsmiljö på Stockholms stads trafikkontor. 

bild
Nytt träd med sittplats på Hornsbruksgatan. Foto: Anette Ullskog

Fler träd och bättre lösning för dagvatten

Under projektet har två träd tagits ner och ersatts med nya träd och ytterligare två träd har planterats. Alla träd i området har fått nya växtbäddar för att träden ska må bra och för att ta upp större mängder regnvatten och minska risken för översvämningar.

Ett stort träd togs ner eftersom dess rötter växt sig så stora att det blev sprickor i marken. Sittbänken runt trädet har flyttats för att förbättra framkomligheten och ett nytt Näsduksträd (Davidia involucrata var. Vilmoriana) har planterats istället. En mindre lönn har också tagits ner, växtbädden och sittbänken flyttats och ett nytt Kinesträd (Koelreuteria paniculata) har planterats. Dessutom har ett Judasträd (Cercis siliquastrum) och en Körsbärskornell (Cornus mas) planterats i varsina nya rundlar med sittbänkar runt. Runt träden har perenner planteras i form av Liriope och Geranium.

bild
Hornsplan. Foto: Anette Ullskog

Projektets omfattning

Dessa delar på torgytan/Hornsplan samt Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan har ingått i satsningen:

  • Ny kompletterande belysning för ökad trygghet och attraktivitet.
  • Hornsbruksgatan (mellan Borgargatan och Långholmsgatan) har stängts för biltrafik för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.
  • Ny möblering, cykelparkeringar och fler planteringsytor – dessa har även fått nya och bättre placeringar för ökad framkomlighet.
  • Delar av markbeläggningen har uppdaterats och fått inslag av natursten.
  • Nytt ledstråk på Hornsbruksgatan för att synskadade lättare ska kunna orientera sig
  • Tillgång till cykelparkeringar har förbättrats med ett utökat antal på Hornsbruksgatan och även en större mängd nya vid Folkskolegatan som ett komplement.
  • Trädens växtbäddar har renoverats för att öka vitaliteten för torgets träd samt för en förbättrad dagvattenhantering. Två träd togs ner och fyra nya har planterats.

bild
Projektområdet vid Hornstull. Illustration: Stockholms stad