Hur blir framtiden för Gröna Lunds parkering?

Illustration: Gröna Lund

Efter sex års utredning om ett utbyggt Gröna Lund har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att ärendet är färdigutrett. Nu återstår endast för domstolen att ge besked. Om domstolen säger ja kan parkeringen omvandlas till ett nytt tivolikvarter som kan stå helt klart om 4-5 år. Ett nej innebär i praktiken att området förblir en parkering i många år framöver.

– Vi har länge jobbat för att omvandla den tråkiga parkeringsplatsen till något som kan sprida glädje för både stockholmare och tillresta. Många har bidragit till att den aktuella planen nu tar hänsyn till den känsliga kulturmiljön, den biologiska mångfalden och tillgängligheten på Djurgården. Aldrig förr har vi varit så nära. Nu gäller det, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts som äger Gröna Lund.

Processen avseende Gröna Lunds utbyggnad på den intilliggande parkeringen inleddes på våren 2016. Nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att man anser ärendet färdigutrett och det återstår endast för domstolen att fatta beslut – ja eller nej till utbyggnad enligt detaljplanen.

Utbyggnaden ska tillåtas om det kan ske a) utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och b) utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden skadas. Kommunen och länsstyrelsen, som har varit ledande i planprocessen, anser båda att utbyggnaden ska tillåtas.

Området är idag en parkeringsplats helt utan grönska om totalt 8 000 kvadratmeter, som till största del ägs av Gröna Lund. 940 kvadratmeter kommer arrenderas av Djurgårdsförvaltningen, precis på samma sätt som all mark som befintliga Gröna Lund befinner sig på.

Syftet med utbyggnaden är att omvandla parkeringsplatsen till ett parkområde med en grön front mot vattnet, bakom vilken enstaka attraktioner kan sticka upp. Runtomkring byggs klassiska djurgårdskvarter, ett större båttorg och en allmän strandpromenad som ska öka tillgängligheten i området, försköna omgivningarna och skapa ett kulturellt mervärde även för andra besöksmål på Djurgården med lång historia och höga kulturvärden.

Om domstolen säger ja kan det nya området stå helt klart om 4-5 år. Om domstolen säger nej måste en ny flerårig planprocess inledas innan någon nybyggnation kan tillåtas på området. Det skulle i praktiken innebära att parkeringen blir kvar under överskådlig framtid.