Byggandet fortsatte uppåt i november enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator. På ett år, mellan november 2020 och november 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 36 procent för bostäder och 4 procent för övriga byggnader. Indikatorn signalerar därmed en snabb byggtakt för bostäder, medan övrigt byggande släpar efter.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under november med 1,2 procent, en liten uppgång från förra månaden då ökningen var 1,0 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 12,2 procent en liten nedgång jämfört med oktober.

-Än så länge har den osäkerhet som finns kring tillgång och kostnader för byggmaterial inte slagit igenom i minskade byggstarter. Tvärtom fortsätter de öka i god takt, framför allt i bostadssektorn, säger Tor Borg, analyschef på CityMark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Högtryck för bostadsprojekten

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. I november steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var i linje med föregående månader. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 36,0 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 37,3 procent för oktober. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017. Under hösten har sedan byggstarterna fortsatt öka ytterligare med projektstarter under perioden augusti till november där de sammanlagda byggkostnaderna bedöms uppgå till drygt 47 miljarder kronor.

-Nybyggnationen av bostäder går nu i rekordtakt och projekteringsplanerna tyder på att takten kommer att hålla i sig ett tag framöver. Inte minst i Stockholm, där bostadsprojekteringarna verkar ha tagit ordentlig fart. Sedan finns det ju en risk för att avskaffandet av investeringsstödet för hyresrätter, som Riksdagen nyligen beslutade om, kan leda till att vissa projekt kanske inte byggstartas, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder på väg mot rekordnivåer

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Våra indikatorer tyder på att antalet byggstartade bostäder föll lite mer under inledningen av pandemin än vad som framgår av de offentliga siffrorna men också att uppgången därefter varit snabbare. Byggstarterna för 2021 ser ut att landa på drygt 65 000 bostäder och årstakten kan fortsätta öka en bit in på 2022 också, säger Tor Borg.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB

Mer dämpad uppgång för övrigt byggande

Byggstarterna av andra nyproduktionsprojekt har också ökat, om än inte i samma snabb takt som bostadsprojekten. I november steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,7 procent, lite mer än förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 3,8 procent, nästan samma takt som det reviderade utfallet för oktober på 3,9 procent.

-Det snabbast ökande segmentet är industribyggnader. Byggandet inom logistik och lager har ökat snabbt de senaste åren och där fortsätter takten att öka. Byggandet av samhällsfastigheter har accelererat under pandemin men där syns det nu tendenser till utplaning av byggtakten. Byggandet av kontor har mattats något den senaste tiden medan handel, hotell, restaurang ligger kvar på historiskt låga nivåer. Säger Tor Borg.

bild

Nyproduktionsprojekt för nästan 174 miljarder kronor har byggstartats det senaste året

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 103,7 mdkr. Det är en uppgång med 26,1 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 70,3 mdkr, en uppgång med 16,1 mdkr.

bild

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har utfallet för 2020 reviderats ned lite. För 2021 har utfallet för bostadsbyggandet reviderats upp medan det reviderats ned för övrigt byggande.

bild