Nu lanseras byggsektorns nya kvalitetsutmärkelse

"PQi - Utmärkt Projektkvalitet" är en ny kvalitetsutmärkelse för byggsektorn. Bakom utmärkelsen står Byggherrarna och Binosight och syftet är att premiera byggprojekt med verifierat god projektkvalitet samt sprida de goda exemplen.

En ny molntjänst gör det nu möjligt att mäta kvaliteten på hur byggprojekt fungerar. Mätningarna lägger grunden för den nya utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. Syftet är att sätta fokus på den allt viktigare kvalitetsfrågan i byggprojekt. Med hjälp av mätverktyget PQi identifieras byggprojekt som uppnår Best Practice för väl fungerande projekt. Mätmodell och verktyg är resultatet av över fyra års utvecklingsarbete i samverkan mellan forskare, bransch och företag.

- Det är oerhört viktigt att lyfta de goda exemplen i branschen, menar Tommy Lenberg, Vd på branschföreningen Byggherrarna som medverkat i utvecklingsarbetet.

Kvalitetskostnader motsvarande 50 000 lägenheter årligen

Byggsektorn har enorma utmaningar. Boverket pekar på att kostnaden för kvalitetsbrister i svenska byggprojekt är cirka 100 miljarder kronor. Det motsvarar produktionskostnaden för ungefär 50 000 lägenheter – varje år.

- Byggsektorn är full av duktiga människor. Men vi har tidigare inte riktigt kunna förstå sambanden mellan lyckade projekt och underliggande arbetssätt och processer. Alla vill väl men tillsammans misslyckas vi alltför ofta att leverera rätt kvalitet i tid och inom budget. Detta är kanske byggsektorns största hållbarhetsfråga, menar Tommy Lenberg.

Nu går det att mäta projektkvalitet

-En stor anledning till att sektorn har svårt att utvecklas är att vi inte kunnat mäta kvaliteten på hur projekten fungerar. Utan mätetal kan vi inte förstå sambanden. Vi pratar ofta om brister i produktkvalitet, och visst det är ju ofta där kvalitetsbristkostnaderna visar sig. Men vi måste inse att fel i produkten egentligen orsakas av en annan typ av kvalitetsbrister; brister i hur våra byggprojekt planeras, genomförs och följs upp. Detta kan vi nu äntligen mäta med hjälp av PQi. Det innebär också att vi kan premiera dem som driver projekt av verifierat hög kvalitet och lära av dem, berättar Tommy Lenberg.

Möjliggör datadrivet förbättringsarbete i byggsektorn

Binosight är ett SaaS-bolag i ett tidigt skede. Bolaget har investerat fyra år i utveckling av världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Siktet är inställt på en internationell marknad.

- Samarbetet och involvering från forskarna och Byggherrarna har varit ovärderligt för oss. Inte minst gällande kvalitetssäkring av mätmodell och tester av verktyget. Kvalitetsproblem i byggprojekt är inget unikt för Sverige. Det har vi gemensamt med hela den industrialiserade världen. Vi är övertygade om att PQi är en viktig del av lösningen, menar Thomas Samuelsson, vd på Binosight.