Ny bok tolkar funktions- och minimikraven på luftväxling

Bild: Svensk Byggtjänst

För tiotalet år sedan angavs kravnivåer på luftflöden för olika verksamheter i ganska stor detaljeringsgrad och av ett flertal myndigheter. Myndigheterna finns kvar men kraven är idag ofta så kallade funktionskrav, utan exakta siffror, som till exempel anger liter per sekund eller kubikmeter per timme.

Idag gäller det för byggherren, projektören, förvaltaren, entreprenören, tillsynsmyndigheten, funktionskontrollanten med flera, att veta hur många liter per sekund och person som uppfyller ett funktionskrav i en föreskrift för en viss typ av verksamhet eller byggnad.

 

bild
Bild: Svensk Byggtjänst.

Mats Österlund, författare till boken:
”Boken Minimikrav på luftväxling är tänkt att vara ett hjälpmedel vid tolkning av myndigheternas krav på luftflöden. De juridiska kraven är minimikrav där det i regel krävs högre luftflöden baserat på verksamheters produktion av olika föroreningar såsom emissioner, fukt, elak lukt, partiklar och värme.”

Handboken Minimikrav på luftväxling, utgåva 12, anger lämpliga luftflöden, funktionskrav och tolkar Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Folkhälsomyndighetens allmänna råd och andra dokument.

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter, vilket är kärnan i publikationen.

Den har till exempel använts i stor omfattning av VVS-konsulter och ventilationsentreprenörer för att dimensionera ventilationssystem och då uppfylla exempelvis de övergripande funktionskrav som anges i Boverkets byggregler, men också i andra myndigheters kravställande. Många fastighetsägare refererar till boken som ”sin beställarriktlinje för luftflöden”.

Det här får du när du läser boken och har den som handbok i bokhyllan
Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter, vilket är kärnan i publikationen. Den har till exempel använts i stor omfattning av VVS-konsulter och ventilationsentreprenörer för att dimensionera ventilationssystem och då uppfylla exempelvis de övergripande funktionskrav som anges i Boverkets byggregler, men också i andra myndigheters kravställande. Många fastig­hetsägare refererar till boken som ”sin beställarriktlinje för luftflöden”.

Utgåva 12 av boken är till det mesta föranledd av att Arbetsmiljöverket sedan den 1 januari 2021 skärpt kraven på uteluftflöden för arbetsplatser då arbete pågår.

Tabellerna har uppdaterats av Mats Östlund, som även skrivit ett inledande avsnitt om de samhällskrav som gäller för ventilation.

FAKTA
Författare: Mats Östlund
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 142
Ringbundet mjukband, fyrfärgstryck