Nya regler för brandsäkrare byggarbetsplatser

Foto: Lars Brolin

Varje år förkommer många bränder på byggarbetsplatser, där det finns gott om brännbara material och många brandstiftare. Ett vanligt scenario är heta arbeten som antänder cellplastisolering - och det är inte ovanligt att bränder uppstår vid renoveringsarbeten då det samtidigt pågår en ordinarie verksamhet i fastigheten, som exempelvis vid branden i Notre Dame.

Text: Lars Brodin, expert, Brandskyddsföreningen

Ytterligare försvårande omständigheter vid byggarbeten är att de skyddssystem som normalt sett finns i en byggnad inte är i drift, att förutsättningarna ständigt förändras i takt med att projektet fortskrider och att många olika entreprenörer jobbar parallellt på platsen med de samordningsproblem som följer.

 

bild
Foto: Lars Brolin

Förutom att människor utsätts för fara, kan en brand orsaka skador på egendom och fördröja byggprocessen. Den som vill ha en robust, avbrottsfri verksamhet behöver därför tänka steget längre än att bara följa lagkrav. Det handlar också om att skapa en kultur där säkerhetstänkande är en självklarhet i alla led.

Brandskyddsföreningen har tidigare gett ut olika publikationer inom området. Då representanter från branschen uttryckt ett starkt önskemål om ett tydligare regelverk som parterna skulle kunna förhålla sig till i samband med upphandling och genomförande av byggprojekt, beslutade Brandskyddsföreningen att skapa ett regelverk för en brandsäker byggarbetsplats med en tillhörande handbok som mer utförligt beskriver hur man kan gå tillväga.

 

bild
Foto: Lars Brolin

Reglerna SBF 505:1, Brandsäker byggarbetsplats, är nu publicerade och innehåller bland annat krav på ledningens engagemang, brandskyddsorganisation, regler och rutiner samt brandtekniska installationer.

 

bild
Foto: Lars Brolin

Förhoppningen är att reglerna, tillsammans med handboken, ska göra det lättare att göra rätt så att brandskyddsarbetet bli en naturlig del i bygg - processen. Tydlighet i samband med upphandling främjar också en konkurrens på lika villkor mellan entreprenörer. Åtgärderna, som till stor del kan integreras i arbetsmiljöarbetet, behöver inte vara betungande eller innebära stora förändringar av arbetsprocesser eller rutiner.