Arkitema vill förvandla handelsplats till trivsam blandstad i Upplands-Bro

Illustration: Arkitema

Arkitema omdanar en slumrande före detta handelsplats till en trivsam blandstad, på uppdrag av Genova tillsammans med Upplands-Bro kommun.

Belägen mellan Brunna bostadsområde och Brunna verksamhetsområde ligger fastigheten Viby 19:3. Här gjorde många närboende sina ärenden tills handeln lade ner och flyttade. Nu är fastigheten till stora delar hårdgjord och platsen har ingen större publik verksamhet. Ambitionen är därför att utreda möjligheten att utveckla området med blandad bebyggelse för bostäder, skola, handel och service i mindre skala.

“Den bärande idén har varit det vi alla strävar efter: en kvalitativ och hållbar vardag. I en tid när de flesta omvärderat hur och var vi arbetar har planarbetet för Vibys utveckling också följt med: kan jag bo bra, pendla till arbetet eller jobba hemifrån och möta bekanta över lunchen? Kan barnen cykla tryggt till skolan, kan de gå själva till affären och köpa lördagsgodis? Det har varit ett spännande arbete med mycket inlevelse,” säger Kajsa Sundqvist, uppdragsansvarig arkitekt.

En viktig kvalitet i Viby är de inre rummen och sekvenserna mellan dem. Att ta vara på områdets storlek för att skapa en tydlig identitet utåt med ett gemytligt inre. Därför får området något högre bebyggelse i sina yttre kanter och lägre byggnader i dess mitt. Genom att blanda typer av bostäder och bebyggelse i hela området skapas trivsamma stråk, siktlinjer samt små och stora platser att stanna till. Byggnadernas materialitet och stil ger området sin identitet och skapar igenkänning.

Nära cykelstråk och busshållplatser ligger en F-9-skola med idrottshall. I södra delen av området med gård i den kuperade naturmiljön planeras en förskola med åtta avdelningar. Torget präglas av den stora, nedsänkta lekplatsen i södra delen och uteserveringen i norr. Här finns livsmedelsbutik, service och möjligheter till restaurang och café med uteserveringar.

“Vi är mycket glada över samarbetet med såväl Genova som Upplands-Bro kommun. Nu får Brunnaborna tillbaka sin service, denna gång som en mötesplats i ett nytt område med bostäder för alla livsskeden, småhus och flerbostadshus i en varierad och dynamisk planstruktur. Extra roligt att så mycket av planens kvaliteter växt fram ur en medborgardialog,” säger Ola Göransson, affärsområdeschef på Arkitema Architects.

Genom att planera Viby som en varierad och gemytlig blandstad med platser och byggnader i gedigna material ska Viby bli en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stadsdel om ca 850 bostäder. Detaljplanen utformas så att träbyggnation är möjlig i hela stadsdelen. Gröna rum, stora och små, ger möjlighet till hälsa och rekreation av olika karaktär. Stärkta cykelleder, säkra skolvägar, och tillgång till god kollektivtrafik gör att området kan leva och utvecklas med tiden.