Bygg-Fast säljer byggrätter till Balde

Bild: Bygg-Fast

Bygg-Fast har sålt sin ägandedel på en byggrätt för 300 lägenheter i kvarteret Fuxen 5 och 6 i Täby till Balder.

Bygg-Fast och Balder köpte Fuxen 5 och 6 tillsammans 2016 och nu säljer Bygg-Fast sin del till Balder.

Projektet ligger centralt i Täby i området Åkersby industriområde.

Planerna är att bygga ca 300 bostäder inom fastigheten Fuxen 5 och 6, som återfinns vid området Åkerby, nära Täby Centrum. Tomten kan bebyggas med lameller som bildar öppna bostadskvarter. Byggnaderna har planerats att tillåtas trappa i höjd mellan sex och elva våningar. Tomten gränsar till andra områden för bostadsändamål. Tomtens strategiska läge med närhet till kommunikationer, service och natur gör att den lämpar sig väl för bostäder. Verksamheter kan planeras i strategiska lägen i bottenvåningarna på bostadshusen, en blandning av bostäder och verksamheter ska bidraga till en levande stadsdel.

De nya byggnaderna förstärker platsen och bildar en länk mellan två olika axlar i gaturummet. Genom att snedställa volymer skapas siktlinjer och passage mot punkthusen väster om tomten, och på så sätt knyts de till bebyggelsen som ligger sydost om tomten. Mellan byggnaderna bildas kilar där gröna gårdar tar plats.