Finlands Miljöministerium beviljar stödfinansiering för modernt träbyggande

Bostadsfinansieringscentret leder ett program i Finland som vill främja träbyggnation och öka dess värde i dagens Finland. Ett ganska sällsynt exempel på träkonstruktion i den offentliga sektorn finns i Joensuu i form av idrottshallen Areena (2004), som är den största träbyggnaden i landet. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Eliel

Miljöministeriet i Finland har utlyst den tredje och sista ansökningsomgången för understöd till den offentliga sektorn för projekt som främjar användningen av trä i byggandet. Utlysningen är en del av ministeriets åtgärdsprogram för träbyggnader.

Understöd kan sökas för projekt som påskyndar en snabb utveckling av byggande i trä i kommunerna och ökar beredskapen att genomföra faktiska byggprojekt.

Projekten kan exempelvis resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet. För att få understöd ska projekten sträva efter förändringar för en permanent ökning av användningen av trä i kommunerna. Projekten ska också ha potential för större genomslagskraft och en förändring i verksamhetskulturen.

Understöd kan sökas fram till den 12 april 2021. Ansökningskungörelsen, anvisningarna och ansökningsblanketten finns på webbplatsen för åtgärdsprogrammet för träbyggande. Länken till webbplatsen finns i slutet av pressmeddelandet. Under denna ansökningsomgång tillämpas samma ansöknings- och bedömningskriterier som under de tidigare omgångarna.

Under den andra ansökningsomgången inleddes 11 projekt

Under den andra ansökningsomgången som ordnades i slutet av 2020 understöddes 11 projekt med sammanlagt drygt 532 000 euro. Projekten syftar bland annat till att utveckla regionala strategier och program för det offentliga träbyggandet, förbättra upphandlingsprocesserna samt skapa koncept och modeller för upphandling och planering. Projektens totala ekonomiska volym uppgår till sammanlagt drygt 760 000 euro.

Projekt som beviljats finansiering samt stödbelopp:

 • Helsingfors stad: Utredning om offentliga servicebyggnader som byggts i trä, 50 400 e  
 • Korsholms kommun: Smedsby skolcentrum - trä i stället för betong?, 31 500 e
 • Kervo stad: Utveckling av en konkurrensutsättningsmodell för en arkitekturtävling för träbyggande i staden, 70 000 e
 • Muhos kommun: Utvecklingsprojekt för träbyggande i Kirkkosaari, 17 500 e
 • Lahtis stad: Utvecklingsprojekt för beställning av trähöghus, 70 000 e
 • Träskända stad: Träbyggande till ett likställt alternativ genom att utveckla stadens planeringsprocess, 33 810 e
 • Tavastlands yrkeshögskola Oy: Vision och strategi för träbyggande i Egentliga Tavastland, 64 792 e
 • Tusby kommun: Planering av en klimatsmart trädbystad i Rykmenttipuisto, 59 990 e
 • Ingå kommun: Kyrkfjärdens skola, specialfrågor som gäller planering och övervakning av massivträdsskolan, 29 400 e
 • Villmanstrand stad: Utveckling av träbyggandet i planläggningen i Villmanstrand, 70 000 e
 • Sibbo kommun: Utveckling av kunskaperna om byggande av massivt trä och integrering av målen för träbyggande i samhällsprocessen i Sibbo kommun, 35 000 e

”De tidigare ansökningsomgångarna har visat att kommunerna har en stark vilja att öka träbyggandet. De understödda projekten har varit mycket mångsidiga, vilket återspeglar det breda urvalet av verktyg för att främja träbyggande. En del av projekten har koncentrerat sig på målinriktad utveckling genom strategier och program, en del på mer praktiskt arbete genom koncept och modeller. Under denna sista ansökningsomgång önskar vi ansökan om understöd för mångsidiga projekt som påskyndar utvecklingen av det offentliga träbyggandet och jämnar ut vägen för att inleda träbyggnadsprojekten i praktiken", berättar sakkunnig Jemina Suikki.

Användningen av trä vid offentligt byggande har ökat stadigt och allt fler offentliga byggnader byggs av trä. Programmet för träbyggande vill stärka denna tillväxt genom att erbjuda statsunderstöd till offentliga aktörer för utvecklingsprojekt, utbildning, handböcker och rådgivning.