Ny Skurubro kan stå klar 2021

Nya Skurubron i fotomontage av arkitektbyrån Dissing + Weitling.

Skärgårdskommunerna Nacka och Värmdö, öster om Stockholm, växer kraftigt i befolkning och så gör trafiken på orternas viktigaste vägpulsåder, Värmdöleden och dess passage Skurubron. Nu ska denna bro lastas av med en bredare bro med fler körfält. Bygget av den nya Skurubron, som anläggs söder om befintlig bro, påbörjas hösten 2018 och cirka tre år senare väntas den öppna för trafik. 

Skurubron över Skurusundet i Nacka kommun, är idag den enda landförbindelsen till Värmdö kommun. Det gör passagen mycket sårbar för störningar och olyckor. Därtill är bron tungt trafikerad och är i stort behov av renovering.  Nya Skurubron förbättrar både framkomligheten och trafiksäkerheten samt minskar sårbarheten för två snabbt växande kommuner, Nacka och Värmdö, som båda behöver säkra sin framtida trafikförsörjning.  Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält.

Arkitekttävling avgjord
Hur nya Skurubron ska utformas har tidigare avgjorts i en arkitekttävling arrangerad av Trafikverket som även satt med i juryn tillsammans med representanter från Nacka kommun och Sveriges Arkitekter. Det var den danska arkitektbyrån Dissing+Weitling som vann tävlingen med sitt förslag, döpt till Kontrapunkt.
Förutom att bron skulle ha hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet, var kriterierna även att den nya bron ska harmoniera tillsammans med befintlig bro och omgivande kultur- och naturlandskap. Trafiktekniska lösningar, kostnaden och genomförandet var också av vikt vid bedömningen av tävlingsbidragen.

Upphandling pågår
Hösten 2017 påbörjades upphandlingsprocessen av entreprenören som ska bygga den nya Skurubron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. I projektet ingår även att bygga om gång- och cykelpassagerna under väg 222 och Värmdövägen. Enligt Trafikverket ska upphandlingen vara klar i juli 2018 och sedan kommer entreprenören att börja planera arbetet. När den nya bron är klar, 2021, påbörjas renoveringen och ombyggnaden av den gamla bron, som byggs om till gång- och cykelväg samt lokalväg, ett arbete som beräknas vara klart 2023.

Flera delprojekt i och kring Värmdöleden
Projekt nya Skurubron är en del av Trafikverkets arbeten med att förbättra Värmdöleden (väg 222) i stort. Parallellt pågår nu flera delprojekt för att förbättra denna huvudvägpassage och dess sidovägar som löper ut mot Stockholms mellersta skärgård.

– Trafikverket tar ett samlat grepp om vägarna på Nacka och Värmdö och gör flera större satsningar. Flera trafikplatser och vägsträckor byggs om och tillsammans med bygget av den nya Skurubron skapar vi ökad framkomlighet och en mer effektiv kollektivtrafik, enligt Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Överdäckning i Nacka
Även i området runt centrala Nacka planerar Trafikverket, Nacka kommun och Trafikförvaltningen (SLL) för en rad åtgärder som ska möjliggöra nya bostäder och den kommande tunnelbanan. Värmdöleden däckas över vid nuvarande trafikplats Nacka, utanför Nacka forum. Vägsträckan flyttas dessutom en bit norrut för att ge plats till en ny underjordisk bussterminal som byggs i anslutning till tunnelbanan. Trafikplats Nacka försvinner i samband med överdäckningen av vägen. Istället kommer trafikplatserna Skvaltan och Kvarnholmen att byggas om för att skapa fler anslutningar till centrala Nacka.

Fakta
Nya Skurubron – finansiering

Den nya Skurubron beräknas kosta cirka 1 miljard kronor (prisnivå 2014). Investeringskostnaden för byggandet av bron finansieras till 1/3 med statliga medel. Resterande 2/3 finansieras med ett lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter.

Renoveringen av den befintliga bron med ombyggnad av lokalvägar kommer att bekostas med statliga medel. Kostnaden för renoveringen bedöms till cirka 300 miljoner kronor (prisnivå 2014).
Källa: Trafikverket