Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Ny detaljplan tas fram för Axelsbergs centrum

Bild: Joliark/Lennart Ericsson Fastigheter.
Bild: Joliark/Lennart Ericsson Fastigheter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 jun 2018

En ny detaljplan planeras för Axelsbergs centrum för att ge ett bättre fungerande centrum med bostäder och kommersiella lokaler vid Hägerstens torg. Förslaget är på samråd 19 juni-26 augusti 2018.

Lennart Ericsson Fastigheter äger den nuvarande centrumbebyggelsen i Axelberg och bolaget ansvarar för förslaget på den nya centrumbyggnaden och den utvecklade byggnaden vid torgets västra del. Stockholms stad ansvarar för förslaget på nytt torg, ny trafiklösning samt park- och grönområden.

 

Planen syftar till att utveckla Axelsbergs centrum som ett led i omvandlingen av området från en relativt gles förort till en blandad förstad. Centrumområdet ska stärkas genom lokaler i bottenvåningarna, 137 lägenheter och trivsamma parker, torg och gator.

 

Det befintliga torget och en av de befintliga centrumbyggnaderna rivs. Marknivån vid det nya torget höjs och Selmedalsvägen sänks för att skapa en sammanhängande torg- och parkyta. På så sätt blir Hägerstens torg bättre integrerat med Axelsbergs station, än den planskilda lösningen som finns idag. 

 

Planområdet ligger i stadsdelen Hägersten vid gatorna Selmedalsvägen, Hägerstensvägen och Hägerstens Allé. Planen berör fastigheterna Lokatten 1 och 2, Förgyllda bägaren 8, Hägersten 1:1 och Hägersten 1:46 fastighetsområde 2.

 

Förslaget innehåller ett nytt Hägerstens torg, ny trafiklösning, nya och utvecklade centrumbyggnader med kommersiella verksamheter i markplan och bostäder.Ett mer sammanhängande stadsrum som skapas genom att Selmedalsvägen sänks och torgytan höjs till samma nivå. Från tunnelbanan kan man gå direkt ut på torget, då den nuvarande gångtunneln under vägen tas bort. Ett gångstråk till tunnelbanestationen och säkra övergångar för gående skapas längs vägen.

 

Selmedalsvägen blir en stadsgata, vilket innebär att den smalnas av och blir underordnad torget. Fotgängare och cyklister prioriteras i gaturummet. På så sätt blir torget bättre integrerat med Axelsbergs station än den planskilda lösningen som finns idag. Längs Selmedalsvägens södra skapas några parkeringsplatser.

 

Ny centrumbyggnad med lokaler och bostäder

Den föreslagna centrumbyggnaden är placerad på gränsen mellan torg och park. Huset består av en bas på en våning och fyra huskropparna som varierar mellan sex och tio våningar. Ovanpå centrumbyggnadens kommersiella lokaler skapas cirka 120 lägenheter med ett, två eller tre rum och kök. Huskropparna kopplas samman genom basen, en sockelvåning, med möjlighet till privata gårdar med grönska för de boende.

 

Entréerna till bottenvåningens matvarubutik, café, restaurang och butikslokaler vänder sig mot torget i söder. Åt norr vänder sig huset mot park och grönska. Här sker också inlastningen till lokalerna. På husets gavlar mot öst och väst ska trappor finnas som leder upp till bostadsgårdarna. Lägenheternas balkonger ska vara indragna och ligger antigen åt torget i söder eller mot parken i norr.

 

Centrumbyggnadens gröna fasad är uppbyggd i två lager – en inre kärna bakom ett halvtransparent yttre skikt av till exempel lackerad sträckmetall. Genom lagrens samverkan skapas en luftig volym.

 

I garage under jord skapas 49 parkeringsplatser för boende och 13 parkeringsplatser för besökare till de kommersiella verksamheterna.

Annons