Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Nobel Center får grönt ljus från kammarrätten

Foto: David Chipperfield Architects.
Foto: David Chipperfield Architects.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 jun 2017

 Kammarrätten i Stockholm konstaterar i en dom under tisdagen den 27 juni att inget stred mot lagen när Stockholms kommun beslutade om exploateringen av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center.

Det var i april 2016 som Stockholms kommunfullmäktige beslutade att ge exploateringsnämnden rätt att exploatera en tomt på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gjorde en laglighetsprövning, dvs. prövade om beslutet strider mot lag. Förvaltningsrätten konstaterade att det inte fanns skäl att upphäva beslutet.

Tretton personer överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Klagandena anser bland annat att fullmäktige överskridit sin befogenhet, att beslutet innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB, att beslutet strider mot EU:s stats­stödsregler samt att det förekommit jäv under handläggningen av ärendet.

Eftersom det är fråga om laglighetsprövning har kammarrätten inte gjort någon lämplighetsbedömning.

Kammarrätten konstaterar att klagandena inte visat att det finns grund för att upphäva kommunfullmäktiges beslut om exploatering, varför överklagandena avslås.

Nobel Center beräknas slå upp portarna under år 2019.